تماشا کرد نابینایی که باالخره فوتبال

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

51 ساله که از واقعی شد. بریایان کیسی رؤیای 72ســالهاش باالخره شد با استفاده از یک کمتر از 10 درصد)، موفق نظر قانونی نابینا بود (دید را تماشا کند. فوتبال تیم مورد عالقهاش فناوری جدید پس از 72ســال قیمت آن حدود که این فناوری نوین را که او اولین فرد در انگلیس بود کرد. این فناوری بود، در ماه مارس آزمایش 10هزارپوند13(هزاردالر) دستی مجزا و مخفی و یک کنترلکننده شامل یک هدست، قاب لنز را به زنده است که جریان ویدئو است. هدست دارای یک دوربین کنترلکنندهارسالمیکند.کنترلکنندهاینهدست،بااستفاده مانند رنگ و کنتراست، ویدئو از الگوریتمها و تنظیمات انتخابی دچار تصاویر را برای افرادی که را تنظیم میکند تا تماشــای کند. سیگنال ویدئوی ارتقایافته کمبود بینایی هستند، آسانتر LED در و در صفحهنمایشهای سپس به هدست منتقل شده داده میشود یعنی کاربر میتواند مقابل چشمهای کاربر نمایش ساعت روی دیوار ببیند یا یک شــیء دور را مانند یک یک روزنامه را بهراحتی بخواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.