اسفناجنخوریدتاآلزایمرنگیرید

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

محققان بهتازگی دریافته اند مصرف سبزیجات حاوی آهن مثل اسفناج میتواند در مغز فرآیندی شــبیه به زنگزدگی ســطح فلزات ایجاد کند زمینهسازابتالبهبیماری و آلزایمر شود. آنها افراد میانسال و سالمند کردهودریافتهاند رابررسی اگر ســطح آهن خون و پروتئین بتا آمیلوئید در خون باال باشــد، امکان ابتال به آلزایمر در فرد بیشتر و اگر آهن خون کم باشد، خطر ابتال به آلزایمر نیز کمتر است. محققان کانادایی که درباره اثر سبزیجات حاوی آهن بر رنگزدن سلولهای مغزی تحقیق میکنند، دارویی به نام PMN310 antibody تولید کردهاند که عوارض جانبی بر بدن انسان ندارد و میتواند بازسازیسلولهای به مغزی بپردازد، کارشناسان امیدوار هستند ازانجام اینداروپس آزمایشات موفقیتآمیز در ســال 2025 وارد بازارهای جهانی شود. پژوهشگران اکنون در حال بررسی اثرات داروهای ضد آهن روی بیماران مبتال به آلزایمر هستند، اما تا زمان بهدستآوردن نتایج قطعی توصیه میکنند افراد تغییری در رژیم غذایی خود ندهند و اگر دچار اختالل حافظه شدهاند، تاحدی کمتر از زمان عادی از ســبزیجات حاوی آهن یا مکملهای ویتامینی نظارتپزشکاستفاده تحت کنند. دلیل کارشناسان برای مصرف آهن موادغذاییحاوی به افراد این است که به نظر نمیرسد سطح آهن موجود در خون ربطی به پدیده زنگزدگی سلولهای مغزی داشته باشد و تحقیقات در اینباره برای کسب نتایج قطعی ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.