رحمتاهلل حافظی، رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران همان راه 4 سال پیش را میرویم...

بینظمیهای مالی، خودمختاریهای شــهرداری و بیتوجهی مدیران شــهری به نقش شــورا، محور اصلی بیشتر تذکرات رحمتاهلل حافظی در این سالها بوده است. او به عنوان یکی از اصلیترینمنتقدانشهردارتهرانشناختهمیشودومعتقداست شورا در این سالها، نخواسته نقش نظارتی خود را ایفا

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌شهرداری -

چرا با وجود تذکرهایی که این روزها به تخلفات شهرداری درباره جذب نیروی انسانی یا قراردادهای غیرقانونی داده میشود، شورای چهارم نظارت خود را در سال پایانی افزایش نمیدهد؟ اگر شورای چهارم میخواست نظارت کند، در چند سال قبل نظارت میکرد. شما میگویید چرا شــورای چهارم در سال آخر فعالیتهایش کاری نکرد؛ من میگویم شــورا میتوانست در سه سال گذشته، با عمل به وظایف نظارتی خود، کاری کند تا هیچکدام از اتفاقهای چهار ســال گذشته رخ ندهد. وقتی شورای شهر با شهرداری همراه میشود، سال اول با سال چهارم دیگر فرقی ندارد. بنابراین دغدغهای که شما دارید، دغدغه چهارساله من بود.

در موضوعی که آقای شــهردار درباره واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب اعالم کرد، آنطور که من خاطرم هست، با وجود اینکه شما از مخالفان جدی این واگذاری بودید؛ اما صحن به این موضوع رأی داد و مصوب شد که سازوکار این واگذاری مشخص شود. آیا این اتفاق افتاد؟

این رفتارها مصادیقی از خودمحوریهای شهردار تهران است. فکر میکنم هشت یا 9 ماه قبل بود که موضوع فروش شهروند و شهر آفتاب در دستور شورا قرار گرفت و بهشدت همه واکنش نشان دادند؛ تاآنجاکه طرح موضوعی از سوی شهرداری نشد. گذشت تا دو، سه ماه بعد و مجدد این پیشنهاد وارد دستور شد. در آن مدت، البیهای خود را انجام دادند و وقتی مطمئن شدند رأی اکثریت را خواهند داشت، این موضوع را برای طرح در صحن در دستور جلسه قرار دادند. در صحن هم آنچه مصوب شد و آنچه بحث و جمعبندی شد، این بود که کمیتهای بــرای نظارت بر چگونگی نقلوانتقال و قیمتگذاری و فرایندهای این واگذاری تشکیلشود.

با اعتراضاتی که شد، انتهای جلسه به این جمعبندی رسیدند یک نفر نماینده از کمیسیون سالمت، محیط زیست در آن جمع حضور داشته باشد و آقای رئیس هم به استناد اعتراضی که ما داشتیم و اعالم کردیم این کار خیانت به مردم شهر تهران بود، شخصا تصمیم گرفت نماینده کمیسیون را از کمیته نظارت بر فرایند واگذاری حذف کند و عضوی از اعضای هیئترئیسه را جایگزین کند. این اقدام انجام شــد؛ با وجود این، آن کمیتهای که برای نظارت بر این اقدام تعیین شــد، هیچکدام از اعضایش در جریان چگونگی این امر نیســتند و این هم مصداقی از خودمحوریهای شهردار تهران در 10 سال گذشته به شمار میرود. به این حذف اعتراض کردید؟

به حذف نماینده کمیسیون ســالمت از کمیته نظارتی اعتراض کردم. فکر میکنم حدود دو یا ســه هفته قبل هم آقای ساالری اعتراض کرد که به کمیته نظارت دعوت نشده است و در جریان چگونگی این واگذاریها نیست.

میشود از سوی نهادهای نظارتی این بیانضباطیهای مالی پیگیری شود. این امکانپذیر است. اگر اعضای کمیسیون نظارت اتحاد داشته باشند، میتوانند متنی را تنظیم کرده و به مراجع ذیصالح ارجاع دهند؛ از وزارت کشــور گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل 90 یا هر مرجع قانونی دیگری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.