ساماندهی مؤسسات غیرمجاز با همکاری 3 قوه

Jameh Pouya - - صفحه اول - معصومه آقاپور*

موضوع مؤسســات غیرمجاز که این روزها با حساسیت زیادی همراه شده است، ریشه در سالهای گذشته دارد. حدود 01سال پیش بود که اولین مؤسسه غیرمجاز تبلیغات خود را برای جذب نقدینگی آغاز کرد و مشکالت امروز ناشــی از آن روزهاســت. البته برخی عنوان میکنند چرا در همان سالهای اولیه با این موضوع برخورد نشد، این جریان هم به مصوبهای بازمیگردد که در سال 86 تصویب شد. در آن زمان مصوبهای با عنوان تخصیص اعتبار به بنگاههای کوچک و زودبازده تصویب شد و به دلیل اختصاص نادرست این منابع نهتنها هدف تولید محقق نشد؛ بلکه مشکالت دیگری را نیز به همراه داشت. بین سالهای 88 تا 90 بیش از 01مؤسسه غیرمجاز فعالیت خود را کلید زدند و گسترش دادند و این کار بدون نظارت بانک مرکزی که سیاســتگذار پولی کشور است، انجام شد. طرحهای جذابی که این مؤسســات ارائه میدادند، باعث شد برخی افراد برای کســب سود بیشتر تولید را رها کنند و پول خود را در این مؤسســات قرار دهند که این کار هم باعث شــد بخش غیرقانونی کشــور از قدرت نقدینگی باالیی برخوردار شود و تولید نیز سودی از آن نبرد. در چنین شرایطی مشکالت اقتصادی کشور بیشتر میشود و برخی سپردهگذاران که در این مؤسسات پول داشتند، دیرتر به پول خود میرسند. مشکالت پیشآمده باعث شد در یکســال اخیر مجلس، قوه قضائیه و دولت نشستهای زیادی را در اینباره برگزار کنند تا بهترین روش را برای برخورد با این مؤسسات و ساماندهی آنها به کار بگیرند. در این فرصت پیشآمده بهتر بود برخی قوانین زائد حذف و قوانین محکمتری برای تشکیل بازار پولی تصویب شــود که این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس در دســت بررســی است. بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز اکنون به وظیفه ذاتی خود عمل میکند و با هماهنگی قوه قضائیه این کار را انجام میدهد تا بتواند بازار پولی کشور را مدیریت کند.

آسیب مؤسسات غیرمجاز به اقتصاد کشور

مؤسسات غیرمجاز توانستند با کمتر از یک دهه فعالیت هشتدرصد نقدینگی کل کشــور را در اختیــار بگیرنــد و این موضوع صراحتا بــا قوانین بانک مرکزی در تضاد اســت و دولت نمیداند این پول در چه بخشهایی صرف و هزینه خواهد شد؛ ازاینرو تصمیم گرفته شد به فعالیت مؤسسات غیرمجاز پایان داده شود و ابتدا آقای ســیف، رئیس کل بانــک مرکزی، اعالم کرد صاحبان ســرمایه خرد و کالن از ســپردهگذاری در مؤسسات غیرمجاز خودداری کنند و برای سود باالتر وسوسه نشــوند؛ زیرا ممکن است ســرمایههای اصلیشان به خطر بیفتد. این گفته رئیس کل بانک مرکزی نوعی فرهنگسازی برای کنترل بازار پولی و هدایت آن به روشهای مجاز و قانونی اســت. وقتی مؤسســهای غیرمجــاز بهصورت غیرقانونــی اقدام به جذب سپرده در کشــور میکند، از چند جهت اقتصاد را بــه خطر میاندازد؛ یکی اینکه مؤسسات مذکور معلوم نیست از چه فعالیتی قرار اســت سود به دست آورند و مشکل دیگر این است که تولید در کشور نابود خواهد شد...

ادامه در صفحه 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.