تحلیف پرحاشیه

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

روحانی به مجلس رفت. مراسمی که با بعد از تنفیذ نوبت به تحلیف رسید و حسن مولوی عبدالحمید که با انتقادهای بسیاری حواشی مختلف همراه بود؛ از دعوتنشدن او موضوع موجب شــد برخی از همفکران همراه بود تا نبود محمود احمدینژاد. این داشته است. در حالی منابع نزدیک به مدعی شوند روحانی با دعوتکردن او مشکلی است. و مهمانان داخلی در اختیار مجلس بوده رئیسجمهور میگویند دعوت از مقامات اصل مراسم تحلیف را زیر سؤال بردند. الهام، یاران احمدینژاد از این همه فراتر رفته و رئیسجمهور را به علت نبود فقهای شورای سخنگوی دولت احمدینژاد مراسم تحلیف ابراهیمیان، عضو حقوقدادن شورای نگهبان، نگهبان مخدوش دانست. ناگفته نماند که عضو از 12 عضو شــورای نگهبان در جلسه در پاســخ به الهام گفت اکثریت یعنی 8 وجود ندارد.اصلیترین حاشیه روز 14 مرداد تحلیف حاضر بودند و مشکلی از این بابت از در فضای مجازی دست به دست میشد، ماجرای سلفیگرفتنها بود. تصاویری که از سر و کول هم باالرفتهاند تا با خانم موگرینی این حکایت داشت که نمایندگان مجلس به جایی رساند که یکی از نمایندگان ناگزیر سلفی بگیرند. واکنشهای کاربران کار را چند روز بعد به این مسئله پرداخت و به شد بابت این رفتار عذرخواهی کند. ظریف از رویکرد رسانهها گالیه کرد. نحوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.