برج میالد کج میشود

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

گویا برج میالد که در ســالهای اخیر جای بــرج آزادی را گرفته بهنمادتهرانتبدیلشــده و اســت، در معرض خطر است. این را محمد مهدیتندگویان،عضوکمیسیونمعماریوشهرسازیشورایشهر،گفته است. او در توضیحی پیرامون فاز 2 برج میالد به قراردادی «مهرآفرینناجا» کهباشرکت ناجا امضا شــده، پرداخته هماهنگی ومیگویداینقراردادبدون با شورا و برگزاری مناقصه بسته شده است. به گفته او شهردرسال92متوجه شورای این قرارداد شده و با مدل واگذاری است.اوبااشارهبه مخالفتکرده گودبرداری عمیقی که برای بعداز ساختهتلانجامشدهو مخالفت شورا با مدل قرارداد نیمهکاره رها شده است، گفت: مفیدنیلینگچهارســال «عمر است و حاال این گود نیازمند است.مابایکگودپرخطری استحکامسازی مواجه هستیم که دقیقا در قرارداردوباربرج کناربرجمیالد روی این گود ســنگینی میکند. شکافدرگود، بهطوریکهبااولین شــاهد خواهیم بود که پایههای دســت برجمقاومتخودرااز داده و برج به درون گودال 40 متری ســقوط خواهد خوشبینانهترینحالت کردودر کج خواهد شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.