«ژن خوب» به گوگل هم رسید

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

ماجرایژنخوبکهاولینبارپسرمحمدرضاعارفمطرحکردوانتقاداتبسیاری به همراه داشت، تمامی ندارد. قصه ژن خوب انگار سر دراز گوگلکشیدهاست. دارد.اینبارماجرابه گوگل که مدتهاست به دلیل انتقادکارشناسان اکثریتسفید-مردبودنمورد رفتار سازمانی قرار دارد، اخیرا «دانیل سعیکردهتابااستخدامخانم براون» بهعنوان قائممقام تنوع نژادی اداره منابع انسانی، روی جدیدزن-رنگینپوستتمرکز استراتژی کند تا تنوع نژادی در بین کارمندان سفیدپوسترارعایتکند. اغلبمردو اما ظاهرا «جیمز دمور» یادداشتی نژادینوشــتهودر بامحتوایضدتنوع آن، «ژن خوب» را مطرح کرده است که موجب استخدام گوگلمیشود.اوبعدادرنامهای در به رویترز تأیید کرد که از گوگل است.پیچای،مدیراجرائی اخراجشده گوگل نیز گفته یادداشتهای تنوعنژادینقض ضد قوانین داخلی گوگل و با پیشبرد مادرسازمان اهداف مغایر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.