ارثیه شوم

گفتوگو با محمد حقانی درباره قراردادهای دقیقه 90 شهرداری

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌شهرداری -

یکی از اعضای پرتذکر شورای شهر چهارم تهران، «محمد حقانی»، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران است. او در این ماهها چندینبار درباره رفتارهای غیرقانونی روزهای پایانی مدیران کنونی شــهر تذکر داده است. به اعتقاد این عضو شورای شهر، شهردار باید میراثی برای آیندگان این شهر باقی بگذارد، اما دوره فعلی شهرداری پایتخت ارثیهای شوم برای مدیران بعدی شهر به جا گذاشته است. با محمد حقانی درباره مشکالت بهجامانده از مدیریت 21ساله شهرداری کنونی، برای شهردار بعد گفتوگو کردهایم.

Ï

پیشبینــی میشــد که در ماههــای آخر مدیریت کنونی شهر تهران، بینظمیهای مالی افزایش پیدا کند و خبرهایی درباره استخدامها، قراردادها و واگذاریهای دقیقه نودی به گوش برسد، چرا پیشبینیهای الزم برای کنترل این وضعیتنشد؟ همان زمانی که شورا و شــهرداری در حال تنظیم بودجه شهر تهران برای سال 96 بودند، تذکر دادیم بودجه را ماه به ماه و یکدوازدهم تنظیم و ابالغ کنید، چون امکان دارد منابع مالی یکدفعه تمام شود و برای شهردار و شورای شهر بعدی هم ذخیرهای باقی نماند. نکته دیگر تذکراتی است که اعضا میدهند. همچنین منتخبان شورای پنجم با حسننیت دیداری با شهردار تهران داشتند و موضوعاتی را با او در میان گذاشتند، از جمله اینکه از وی خواستند از این به بعد قراردادی نوشته نشود که تعهداتی برای مدیریت شهری آینده ایجاد کند و آقای شهردار نیز قول داد که این کار را انجام ندهد. بااینحال متأسفانه هر روز اطالعاتی به ما میرسد که در شــهرداری دوباره قرارداد میبندد و این خالف اســت. همانطورکه در جلسه شورا هم گفتم بســیاری از این قراردادها غیرقانونی است. هر قراردادی باید براساس قانون و مقررات شهرداری یا سازمانها و شرکتهای تابعه انجام شود و آییننامه معامالت شهرداری اجازه نمیدهد برای واگذاریها ترک تشریفات شود؛ برای مثال یکی از قراردادهایی که جدید اســت و درباه آن در صحن شورا هم تذکر دادم، قراردادهایی است که برای واگذاری مراکز بهاران با قرارگاه امام رضا (ع) بسته شد، این مجموعه حدود 30 نفر هستند؛ ما از شــهرداری خواستیم تکلیف ما را روشــن کند که باالخره با این مجموعه قرارداد میبندند یا خیر و اگر قرارداد میبندد بر چه اساسی این قراردادها بسته میشود. اکنون متأسفانه شنیدم همان افراد آمدهاند و تحت عنوان یک شرکت دیگری قراردادمیبندند. Ï برای واگذاری مجموعه بهاران؟

بلــه، برای همان مجموعههای بهــاران. به جای آن شرکتی که ما درباره آن تذکر دادیم، همان آدمها با نام شــرکت دیگری این کار را انجام میدهند. من اعتقــاد به چرخش کار در شــهرداری دارم و اینکه پروژهها متوقف نشــوند؛ ولی اینکــه در پایان دوره مدیریت کارهــای جدیدی را شــروع کنند و این کارهای جدید وبال گردن مدیریت آینده شود، قانونی نیست. گزارشهایی رسیده که در تپههای عباسآباد قراردادهایی بستهاند برای خاکبرداری، خاکریزی و هموارســازی که امیدواریم صحیح نباشد؛ اما اگر درست باشد، متأسفانه شــهردار خلف وعده کرده است. در جلسه شورای شهر هم گفتم شهردار تهران نقش پدرانهای بر شــهر داشته باشد و برای فرزندان آینده شهر ارثیهای بگذارد. متأسفانه این ماترک غیر از ارثیه شوم و غیر از مقدار زیادی قرض و تعهد، چیزی نیست و شهردار آینده واقعا مقروض است. Ï شورای پنجم از لحاظ قانونی که نمیتواند مانع شود. چرا اعضای شورای چهارم به این مسائل نمیپردازند؟ کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم. اعضایی که این تذکرها را میدهند، اعضایی هستند که در اقلیت کامل از نظر تعداد هستند. من بارها گفتم برای بهنتیجهرسیدن تذکرها به رأی 13نفره نیاز اســت و رأی یک نفــر و دو نفر و پنج نفر و حتی 10 نفر کارســاز نیســت، ما ناچاریم تذکر بدهیم و کار دیگری نمیتوانیم بیشتر از این انجام دهیم. خوشبختانهمحاکمقضائیودستگاه قضائی بیدار هســتند و مسائل را رصد میکند و بازرسی کل کشور در بسیاری از مسائل اشراف کامل دارد که امیدواریم بهموقع رسیدگی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.