تجربهای موفق از دل یک اتفاق تلخ

Jameh Pouya - - جهان کودکان -

دختربچهای 9ساله در عصر یکی از روزهای ماه ژانویه در مقابل خانهشان در منطقه آرلینگتون در ایالت تگزاس آمریکا در حال دوچرخهســواری بود که اتفاقــی تلخ و هولناک رخ داد. مرد غریبــهای او را از روی دوچرخه دزدید و درحالیکه صدای فریادهای معصومانهاش تمام فضا را پر کرده بود، او را سوار خودروی مشکیرنگی کرد و بهسرعت از محل دور شد. تنها شاهد ماجرا موضوع را به اطالع نیروهای پلیس رساند و عملیات جستوجو شروع شد. خانواده این دختر خردسال از شبکههای خبری درخواست کردند در پیداکردن فرزندشان به آنها کمک کنند؛ اما چهار روز بعد جنازه این دختر درحالیکه گلویش بریده شده بود، در چند کیلومتری محل سکونت آنها پیدا شد. ربودهشدن و قتل هولناک اَمبر هاگمن در 13 ژانویه سال 1996 تا به امروز حلنشده باقی مانده است؛ اما این حادثه تلخ یک جنبه و نتیجه مثبت به همراه داشت: برنامه هشدار اَمبر که بیش از 02سال از آغاز به کار آن میگذرد و تاکنون جان صدها کودک را نجات داده اســت. بعد از جستوجوی ناموفق برای پیداکردن امبر هاگمــن، مردم عصبانی از این اتفاق از ایستگاههای رادیویی محلی درخواست کردند راهی پیدا کنند تا از وقوع چنیــن حوادثی در آینده جلوگیری به عمل آید. آنها عقیده داشتند اگر عموم مردم اطالعات بیشتری درباره ماشین سارق یا خطر در کمین امبر داشتند، احتمال داشت او نجات پیدا کند.

برخی این پیشنهاد را مطرح کردند که برای مطلعکردن شــهروندان از «سیســتم رســانهای اضطراری» (سیستم اطالعرســانی دفاعی در دوران جنگ ســرد) استفاده کنند. مقامات در منطقه داالس فورت این پیشــنهاد را شنیدند و تابســتان همان سال به کنگره آمریکا رفتند تا در این رابطه با سناتورها صحبت کنند. تا اکتبر همان سال، مقامات محلی با همکاری مرکز ملی کودکان گمشده، اولین سیستم هشدار مخصوص به کودکان را راهانــدازی کردند. با توجه به اینکه ربودهشــدن و قتل اَمبر 9ســاله الهامبخش راهاندازی چنین سیستمی بود، نام انتخابشده برای آن نیز کامال این را نشان میداد: سیستم هشدار اَمبر.

کی بیلی، سناتور سابق آمریکا، نقش بسزایی در گسترش سیستم هشدار اَمبر در سطح ایالتهای مختلف آمریکا داشت و بــا همکاری و تالش او بود که ایــن برنامه زیر نظر وزارت دادگســتری آمریکا قرار گرفت. زمانیکه این الیحه در سال 2002 معرفی شد، فقط 17 ایالت و تعداد معدودی از شهرهای آمریکا از این برنامه استفاده میکردند. قانون محافظت که در سال 2003 سناتور بیلی با همکاری سناتور دیان فیناستین آن را مطرح کرد، جنبهای ملی به این برنامه بخشید.

حاال با گذشت بیش از 02سال از آغاز به کار این برنامه در تگزاس، آمار و ارقام رسمی نشان میدهد این طرح تا حدود زیادی موفق بوده است. بنا به اعالم وزارت دادگستری آمریکا، این برنامه تا به امروز موجب شــده 148کودک ربودهشده به سالمت نزد خانوادههای خود بازگردند. البته برای اینکه این هشدار بهصورت علنی اعالم شود، معیارهای مشخصی برایش در نظر گرفته شــده است. کودک موردنظر باید زیر 71سال باشــد، مشخص شــود که در وضعیت خطرناکی قرار دارد و درنهایت اینکه قابل شناسایی باشد. نکتهای که این برنامه نشان داده این است که بیشــتر کودکرباییها در آمریکا از سوی اعضای خانواده صورت میگیرد. میزان موفقیت این برنامه را میتوان در داستانهایی مشاهده کرد که سالهای گذشته در شهرهای مختلف آمریکا اتفاق افتاده است. یکی از آنها در روز 13 فوریه سال گذشته رخ داد که هابرت مندوزا، دو کودک سه و پنجساله را به همراه مادرشان در یک ماشین ربود. به دنبال این اتفاق، هشدار امبر بهسرعت فعال شد و چند نفر از مردم منطقه ماشین ربودهشده را شناسایی کردند. بالگردهای پلیس بهسرعت وارد عمل شده و در یک تعقیب و گریز، فرد سارق دستگیر شــد. آن دو کودک و مادر 52سالهشان در صحت و سالمت کامل قرار داشتند.

افزایش استفاده از گوشیهای هوشمند موجب شده میزان موفقیت این برنامه نیز بیشتر شود. نمونه مشخص آن اتفاقی است که برای رز داناهو رخ داد. روز 22 فوریه سال 2015 یکی از بستگان خانوادگی آنها، رز را از تخت خوابش دزدید. هشدار اَمبر فعال شد و شماره ماشین فرد سارق از طریق پیامک به روی گوشیهای مردم منطقه فرستاده شد. کارگر یک پمپ گاز با دریافت این پیامک متوجه شــد که پالک اعالمشــده متعلق به یکی از خودروهای پارک شده در محل کارش است. او بهسرعت این موضوع را به اطالع نیروهای پلیس رساند و این دختر ششساله نجات پیدا کرد.

این نمونه و دیگر داســتانهای مشــابه اگرچه نشان از موفقیت این برنامه دارد، اما حقیقت این است که هشدارهای اَمبر همیشــه پایان خوشــی به همراه ندارد. از کودکانی که در فاصله ســالهای 2005 تــا 2015 تحت هشــدار این برنامه قرار گرفتهاند، 3.59درصد زنده پیدا شــده، 5.3درصد جنازهشان یافت شــد و 1.2 درصد این کودکان نیز هنوز در لیست گمشدگان قرار دارند. در سال ،2015 تعداد زیادی از 422کودک اعالمشده از سوی این برنامه نجات پیدا کردند؛ اما بنا به گزارش وزارت دادگســتری آمریکا حدود 01نفر از آنها به کام مرگ کشیده شــدند. مایک مورفی، مدیر برنامه «هشــدار امبر»، در این زمینه میگوید: «این سیستم بسیار موفق عمل کرده است، اما ما همواره به دنبال این هستیم که عملکرد موفقتری داشته باشیم. چه تعداد کودکان کشتهشده بیش از 01نفر باشــد و چه یک نفر، باز هم باید گفت که این آمار باالست. هدف اصلی ما این است که کودکان سالم پیش خانوادههای خود بازگردند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.