حفاظت در برابر نیش پشهها

Jameh Pouya - - پرده‌آخر‌ ‌‌فناوری -

پشهها ناقل بیشتر بیماریهای واگیردار از جمله ماالریا، تب دانگ، تب زرد و ویروس غرب نیل در کشورهای فقیر و جهان سوم هستند. ‪Kite Patch‬ اختراعی جذاب است که تضمینکننده مبارزه با نیش پشههاست. این وسیله ساده اختراع شده است تا کودکان و مردم آسیبپذیر را در برابر بیماریهایی که پشهها ناقل آنها هستند محافظت کند. این وسیله موجب اختالل سیستم ردیابی پشهها در رابطه با انسان شده و باعث میشود پشهها در مسیریابی دچار اختالل شوند و هدف خود را پیدا نکنند. شما میتوانید این وسیله را روی لباس خود نصب کنید و از آسیب پشهها در امان بمانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.