اجاقگاز خورشیدی ارزان

Jameh Pouya - - پرده‌آخر‌ ‌‌فناوری -

در برخی از کشورهای درحالتوسعه، تنها راه پخت غذا استفاده از هیزم است. استفاده از این روش نهتنها امن نیست، بلکه موجب ازبینرفتن جنگلها و درختان نیز میشود و این بدین معنی است که ما نمیتوانیم از این روش برای مدت طوالنی استفاده کنیم. بههمیندلیل دانشجویان دانشگاه کمبریج دست به اختراع ‪Infinity Bakery‬ زدهاند. این اجاقگاز با انرژی خورشیدی کار میکند و دمای آن تا 220 درجه نیز باال میرود. این اجاق گاز از مواد بسیار سادهای از جمله بامبو ساخته شده که نهتنها میتواند جان بسیاری از انسانها را نجات دهد، بلکه میتواند در حفظ محیط زیست نیز مؤثر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.