10 اختراع جذابی که زندگی افراد کمدرآمد را متحولمیکند

علم برای انسانیت

Jameh Pouya - - پرده‌آخر‌ ‌‌فناوری - منبع: ‪/http: //www.atchuup.com/10-most-brilliant-inventions‬

آب آشامیدنی، پناهگاه و کفش، چند مورد از اقالم و چیزهایی هستند که برای زندگیهای ما عادی به نظر میرسند، اما باید توجه داشت که همین وسایل ساده برای بسیاری از مردم مناطق فقیرنشین دنیا که از این نعمتها محروم هستند، آرزویی دستنیافتنی محسوب میشود. وسایلی مانند اجاق گاز، چراغ و حتی حفاظت در برابر نیش حشــراتی مانند پشه، برای مردم فقیر چیزهای تجمالتی و ثروتمندانه به نظر میرسند. هرچند به لطف برخی از مخترعان خالق و باهوش، میتوان این اقالم را بهگونهای مقرونبهصرفه در دسترس مردم فقیر دنیا قرار داد و در زندگیهایشان تحولی عظیم ایجاد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.