پمپهای آب خورشیدی

Jameh Pouya - - پرده‌آخ ‌ر فناوری -

پمپ آب یک وســیله بسیار باارزش در مناطق فقیرنشین و بیآب اســت و پمپهای آب موجود در بازار بسیار گران و اســتفاده از آنها پیچیده اســت. سازندگان این وسیله با استفاده از یک ایده جالب توانستهاند کاری کنند که مردم فقیر جهان که استطاعت مالی خرید پمپهای گرانقیمت و تعمیر و نگهداری آنها را ندارند نیز بتوانند از این وسیلهها بهصورت مقرونبهصرفه بهرهمند شوند. هدف آنها ساخت یک پمپ آب است که هیچ هزینهای بابت نگهداری الزم ندارد، در مقابل پوسیدگی مقاوم است و مردم میتوانند خودشان آنها را بسازند. نتیجه تالشهای سازندگان وسیلهای با نام NSP ‪Solar Pump‬ اســت که کارآفرینان میتوانند آن را از طریق دستورالعملهای ارائهشده از سوی سازندگان پمپهای آبی بسازند و عرضه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.