انکوباتورقابلحمل

Jameh Pouya - - پرده‌آخ ‌ر فناوری -

برای بسیاری از نوزادان، حتی دمای اتاق نیز بسیار سرد است، چراکه نوزادان نارس از چربی الزم برای حفاظت از بدن خود در برابر سرما برخوردار نیستند. این مسئله در کشورهای پیشرفته دنیا مشــکل به حساب نمیآید، چراکه نوزادان نارس درون یک انکوباتور قرار داده میشوند؛ اما در کشورهای فقیر و جهان سوم این مسئله یک مشکل بزرگ به حساب میآید و مراقبتکردن از یک نوزاد هیپوترمی یک چالش عظیم محسوب میشود. برخی از راهحلهای ارائهشده در این زمینه هزینه بسیار باالیی دارند و برخی دیگر از راهحلها مانند بطریهای آب داغ، چراغها و اســتفاده از زغال بیتأثیر و بسیار خطرناک هستند. ‪Embrace Warmer‬ که به معنی آغوش گرمکننده است، یک اختراع بسیار جالب است که هزینه آن یکصدم انکوباتورها بــوده و میتواند به محافظت از نوزادان نارس در مناطق فقیر دنیا کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.