خواننده مشهور بهزودی میمیرد

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

رونی وود، موســیقیدا­ن و خواننده مشهور راک، ســرطان بدخیم ریه دارد و آنطور که همســرش گفته راهی برای نجات او نیست. این خواننده 07ساله که بهتازگی با یک زن جوان ازدواج کرده بود یک دختر و پســر دوقلو دارد که هنوز یکسالهنشده­اند.

رونی وود کــه فعالیت حرفهای خود را از دهه 70 میالدی آغاز کرده اســت، اکنون با پذیرفتن شرایط جسمانیاش در گفتوگویــی تأکید کرد که میداند بهزودی میمیرد و آماده وداع با دوستان و خانوادهاش است؛ اما بیش از هر چیزی آینــده دوقلوهایش نگرانــش میکند. گفتنی است، او عضو یکی از مشهورترین گروههای موســیقی دنیا یعنی رولینگ استون بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.