اصفهانیهای­کممصرف

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

ایرانیها دو تا سهبرابر میانگین جهانی برق مصرف میکنند. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که تابســتان امسال رکورد تاریخی مصرف برق شکسسته و با ثبت عددی نزدیک به ٦٥هزار مگاوات شبکه برق سراسری بارها به خاموشــی کشانده شــد. در این شرایط اصفهانیها توانســتها­ند مصرف برقشان را مدیریت کنند و برای نخســتینبا­ر به رقمی کمتر از میانگین مصرف کشور برسند. حاال سرانه مصرف برق در اصفهان از ٢٩١کیلووات در ماه به ٢٦١کیلو وات رسیده است و به این ترتیب مردم نصف جهان رکورددار کمترین میــزان مصرف بــرق شــدهاند. حمیدرضا پیرپیــران، مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان به راهاندازی خانه فرهنگ مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت هر مدرسه اصفهان در ایــن مرکز یک نماینــده دارد و مردم با فرهنگســاز­ی در ساعات پیک مصرف برق توانستهاند میزان مصرف را کاهش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.