#بازبینی_سربازی

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

موجی از درخواســته­ا با هشــتگ #بازبینی_سربازی در شبکههای مجازی به راه افتاده و کاربران خواستار بازبینی در مسئله خدمت سربازی هستند. این ماجرا به شــلیکهای مرگبار اخیر در پادگانها مربوط میشود. هنوز از خبر تیراندازی یک سرباز وظیفه در پادگان آبیک و کشتهشدن سه سرباز چیزی نگذشــته بود که خبر دیگری همه را شوکه کرد. یک سرباز در منطقهکهریز­کتهرانهمخد­متیهایشرا به گلوله بست. چهار سرباز کشته و هشت تن دیگر مجروح شدند. خود ضارب نیز در این حادثه کشته شد. برخی منابع ازجمله روابط عمومی پایگاه هوایی شهید لشکری اعالم کردند این اتفــاق احتماال به دلیل نداشتن سالمت روانی ضارب اتفاق افتاده است. تقریبا همزمان با این حادثه در شیراز نیز یکی از سربازان وظیفه با اسلحه خود خودکشی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.