شبکههایاجت­ماعی حامیکودکان

Jameh Pouya - - فرهنگي‌ شهروندی‌ ‌‌کودکان -

حســین خلیلی: برخی از معضالت اجتماعی هستند که محل وقوع آنها بستگی به پیشــرفته یا عقبمانده بودن کشورها ندارد و مردم جوامع مختلــف را به خود درگیر کرده است. یکی از این مشکالت،پدیدهکودکر­بایی و گمشــدن آنهاست که در بیشتر مواقع آمارهای واقعی مربوط به آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که به صورت رسمی اعالم میشود. در کنار تمام تالشها و اقداماتی که برای مقابله بــا این معضل شــده اســت، بســیاری از فعاالن ایــن حوزه امیدوارند بــا گســترش اســتفاده از شبکههای اجتماعی بتوانند بهتر و مؤثرتر از گذشــته به مبارزه با این چالش بپردازند. در این میــان گاهی اوقات تجربه موفق یک کشــور در برخورد با این مسئله میتواند راهنمای دیگر جوامع باشد. البته بیشــتر کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که آموزش کودکان و اســتفاده صحیح از شبکههای موجود در فضای مجــازی میتواند تأثیــر و نتیجه بــه مراتب مطلوبتری در این مسیر به همراه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.