عکسهای اینستاگرام تشخیص افسردگی با اسکن

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

شاد دیگر شبکههای اجتماعی بسیار کاربران ایرانی در اینستاگرام برخالف تصاویر غمانگیز دنیا اینطور نیست و برخی نیز هســتند؛ اما گویا اوضاع در همه هوشمند ابداع آمریکایی میگویند الگوریتمی منتشر میکنند. اکنون دانشمندان اینستاگرام به میتوان از طریق اسکن عکسهای کردهاند که با اســتفاده از آن مدعی هستند دانشگاههای ورمونت و هاروارد افسردگی انسانها پی برد. محققان با دقت 70 موارد مختلف افسردگی در انسانها الگوریتم یادشــده قادر به کشف عادی تشخیص که پزشکان با استفاده از روشهای درصد است. این در حالی است بیماری خطرناک را دقت 42 درصد ابتال بــه این افســردگی فقط میتوانند با و بیماریهای روش برای بررسی میزان افسردگی تشخیص دهند. تابهحال از این در سه سال گذشته استفاده شده که نیمی از آنها ذهنی166مشـ­ـارکتکننده 44هزار علت داشتهاند. تحلیلگران با بررسی سوابق مراجعه به دکتر را به همین افسردگی هستند. بردهاند که چه کسانی مبتال به عکس اینستاگرام این افراد پی و افزایش دقت آن ادامه دارد. تحقیقات برای تکمیل این الگوریتم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.