چرا محیط زیست؟

Jameh Pouya - - فرهنگي‌ -

قسط داریم، خرجی خانه، قبضهای رنگارنــگ، کرایه چاردیواری، مریضی، گرفتاری ...و حــاال این وســط محیط زیســت؟ کاری نکنیــم که بربخورد به قانون زمین؟ آب را گل نکنیــم؟ واقعا دل خوش ســیری چند؟ اصــال مجالی هســت برای این حرفهای قشــنگ؟ برای این شــعارها و شــعرها؟ باید که باشد. اگر نباشد اتفاقا قیمتها گزافتر میشــود، مریضیها بیشتر و گرفتاریهــ­ا، انبوهتر. محیط زیســت، موضوعی تشریفاتی نیست، صرفا حرف زیبا نیست. مســئلهای اســت متصل به زندگی همه ما. هوایی که نفس میکشیم، آبی که میخوریم. زمینی کــه میکاریم. محیط زیســت ما حال و روز خوبی ندارد؛ اصــال و بدتــر اینکه جدیاش نمیگیریــم و به جای درمــان زخمهایش را عمیقتر میکنیــم. پیش از هر چیز باید باور کنیم محیط زیست مسئله همه ما است؛ گام اول. هنوز در همین پیچ ماندهایم پس باید از آن زیاد بگوییم تا بعد وارد مرحله دوم شویم؛ تشــخیص بیماری و پس از آن درمان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.