برنامهها، از نوشته تا اجرا

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌شورای‌شهر -

پنج نامزد نهایی برای تصدی پســت شــهرداری تهــران برنامههایش­ــان را بــرای اداره شهر به شــورای شهر پنجم و مــردم ارائه کردند؛ برنامههایی که در بیشــتر آنها، به مسائل کلی پرداخته شــده بود. به هر حال از میان این پنج کاندیدا، در نهایــت منتخبان شــورا، محمدعلی نجفــی را بهعنوان نامزد نهایی شهرداری انتخاب کردند؛ اما نجفی برای مدیریت شــهر و خــروج از بحرانهای موجود چه راهکارهایی دارد؟ آیا برنامههای او عملیاتی است؟ بعضیها، بخش عمــدهای از برنامههای نجفــی را «کلی» خواندنــد. بخشــی از اهداف نجفی، در برنامههای پیشین مدیریت شــهری نیز مشاهده میشــود و باید وارد جزئیات شد که مشخص شود تا چه حد اجرائی میشوند. شعار نجفی در برنامههایش «شــهر امید، مشــارکت و شکوفایی» است؛ شعاری که در حرف شاید ساده به نظر برسد، اما برای عمل، راه سختی در پیش خواهد داشت. آیا نجفی میتواند برنامههای کلــیاش را در عرصه عمل که وارد جزئیات میشود، اجرائی کند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.