شهرداری را سبکبال کنید

گزینه نهایی شــهرداری تهران که به احتمال زیاد در چند روز آتی سکان اداره امور پایتخت را به دست میگیرد، به شهروندان تهرانی تعهد داده در جهت ارتقای کیفیت زندگیشان تالش کند. همچنین به آنها وعده داده برای تمامی شهروندان تهرانی آسایش و آرامش ایجاد کند. او برای

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌شهرداری -

اجرای آن را بر عهده گرفتهاند، قابل تفویض و واگذاری به بخش خصوصی است؛ اما برای آنکه شهرداری بتواند تمامی مسائل شهری را مدیریت کند، باید مدیریت یکپارچه شهری نیز محقق شود.

درحالحاضر عدم برونسپاری وظایفی که شما به آن اشاره کردید چه مشکالتی را برای شهر به وجود آورده است؟ طبیعی است که راندمان کار در بخش دولتی و عمومی پایینتــر از بخش خصوصی اســت؛ بنابراین اجرای بسیاری از امور شهری از سوی مدیریت شهری سبب میشود هزینههای اداره شهر بیش از حد معمول شود. ضمن آنکه تصدیگری در سیستمهای دولتی و بخش عمومیمانند­شهرداریبهد­لیلشفافیتن­داشتنورانت منجر به بروز مشکالتی خواهد شد. یکی از اشکاالت مهم دیگری که در نتیجه اجرای امور تصدیگری از سوی شهرداری به وجود میآید آن است که شهرداری را از پرداختن به امور مهم شهری که درواقع وظایف اصلی شــهرداری هســتند غافل میکند و درنهایت شهرداری از وظایف اصلی خود دور میشود.

درحالحاضر مطابق گزارشهای ارائهشــده از سوی کارشناســا­ن و همچنین گزارشی که محمدعلی نجفی به آن اشــاره کــرد، یکی از مهمترین مشکالت سازمانی مجموعه شهرداری تهران فربهبودن ساختار ســازمانی و باالبودن آمار نیروی انسانی مشغولبهکار در این مجموعه است. مطابق با آمارها هماکنون بیش از 63 هزار نیروی انسانی در مجموعه شهرداری مشغول به کار هســتند که چهار برابر الگوی مصوب برای این سیستم اســت. اگر قرار باشد بخش زیادی از فعالیتهای کنونی شهرداری تهران به بخش خصوصی واگذار شود، در این صورت چه اتفاقی برای نیروی انســانی شاغل در مجموعه خواهد افتاد؟ آیا باید اصالحات این دو بخش بهصورت همزمان انجام شود؟ طبیعی است که وقتی فعالیتها واگذار میشود، باید نیروی انسانی مربوط به این امور نیز واگذار شود. البته نیروی انسانی مربوط به فعالیتها نیز میتواند همزمان به بخش خصوصی واگذار شــود کــه در این صورت مقاومت کمتری در مقابل تغییرات شکل بگیرد.

پروسه واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی زمانبر است یا آنکه این امکان وجود دارد گامهای نخستین برای اجرای این اصالحات از سال آتی آغاز شود؟ در برخی حوزهها سریع میتوان واگذاری امور به بخش خصوصی را انجام داد؛ برای مثال واگذاری امور مربوط به چاپ و انتشار، فضای سبز و جمعآوری زباله ازجمله مواردی هستند که بهراحتی و بدون مقاومت امکان واگذاری دارند؛ اما برخی حوزههای دیگر نیز هستند که با توجه به حساسیتهای موجود در آن بخشها نیاز دارند در پروسه زمانی بلندتری انجام شوند. میتوانــد برخــی از بخشهای مدیریتــی در حوزه حملونقل عمومی مانند مدیریت اتوبوسرانی یا مترو یا بسیاری از فعالیتهای دیگر مانند نگهداری فضای سبز، جمعآوری زباله ...و را به بخش خصوصی واگذار کند، چراکه دلیلی ندارد شــهرداریه­ا خود را درگیر کنند و باید به بخش خصوصی واگذار شود تا به این ترتیب تشکیالت چابک و سبکی داشته باشند و بهتر بتوانند بحثهای نظارتی را دنبال کنند.

برونسپاری بخش از وظایف کنونی شهرداری تهران مانند مواردی که شــما نیز به آن اشاره کردید چه مزایایی میتواند برای شهر و شهرداری داشتهباشد؟ قطعا یکی از اولین مزایای مربوط به واگذاری وظایف تصدیگــری به بخش خصوصی، کاهش هزینههای اداره شهر تهران است، چراکه در این صورت شهرداری بدون آنکه در بخش زیادی از مســائل خود را درگیر کند فقط بــه مدیریت آنها میپــردازد؛ برای مثال واگذاری تمامــی امور مربوط به صــدور پروانههای ساختمانی به بخش خصوصی و از طریق سامانههای هوشمند، سبب میشود میزان اتالف وقت شهروندان برای انجام این امور کاهش پیدا کند که درنهایت به افزایش کیفیت زندگی آنها منجر خواهد شــد. البته یک نکته مهم دیگــر آنکه در طرف دیگر این انتظار وجود دارد که دولت نیز بخش زیادی از امور مرتبط شهری را به شــهرداریه­ا واگذار کند. به این ترتیب اگر واگذاری امور تصدیگری از شــهرداری به بخش خصوصی و همچنین واگذاری امور مرتبط با مدیریت شهری از دولت به شهرداریها انجام شود، بهصورت همزمان مدیریت یکپارچه شهری محقق خواهد شد و هزینه اداره شهرها نیز کاهش پیدا میکند.

یعنــی از دیدگاه شــما شــرط الزم برای برونســپار­ی وظایف تصدیگری شهرداری به بخش خصوصی، اجرای مدل یکپارچه مدیریت شهری است یا آنکه این دو تکمیلکننده یکدیگر میتوانندبا­شند؟ تکمیلکننده­یکدیگرهستن­د. البتهدروضع­یتکنونی و پیش از اجرای مدل یکپارچه مدیریت شــهری نیز بسیاری از اموری که هماکنون شهرداریها مسئولیت

محمدعلی نجفی گزینه نهایی شهرداری تهران در زمان ارائه برنامه پیشنهادی خود یکی از اصول اولیه برای اداره بهتر شهر تهران و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده از ســوی مدیریت شهری را تغییر نقش شــهرداری تهران از تصدیگری به تســهیلگری عنوان کرد. او درعینحال تأکید کرد اگر بخواهیم شهرداری به مجموعهای چابک و تسهیلگر تبدیل شــود، باید بخش زیادی از اموری را که بهصورت مســتقیم انجام میدهد، برونسپاری و به بخش خصوصی واگذار شود. آیا اجرای این ایده در جریان پوستاندازی سیستم مدیریت شهری در مجموعه شهرداری شدنی و درست است؟ همانطورکه اشاره کردید یکی از مهمترین محورهای برنامه پیشــنهادی گزینه نهایی شــهرداری تهران برونســپار­ی بخش زیادی از فعالیتهای شهرداری است؛ این ایده درست است همانطورکه این انتظار وجود دارد که دولت با واگذاری بخشی از امور مرتبط با مدیریت شهری به شهرداری تهران، استقالل این مجموعه را بهعنوان یک دولت محلی به رســمیت بشناسد؛ شوراها باید از شکل شورای شهرداری خارج شــوند، شــهرداری نیز بهتدریج بهجای پرداختن به حوزههای کاری فعلی، مسئولیت خدماتی مانند آب، برق، گاز و امور مربوط به زمین و مســکن شهری را بر عهده بگیرد تا به این ترتیب دولت تصدیگریها در حوزه امور شــهری را به شــهرداری واگذار کند در مقابل این انتظار نیز وجود دارد که شــهرداریه­ا مسئولیتهای مربوط به تصدیگریهای غیرضروری را به بخــش خصوصی واگذار کننــد. واگذاری امور تصدیگــری به بخش خصوصــی و برعهدهگرفت­ن مسئولیتهای تسهیلگری سبب میشود شهرداری فقط امور مربوط به برنامهریزی و نظارتی را بر عهده بگیرد.

چه تصدیگری غیرضروریای وجود دارد که بهتر است شهرداری در جهت چابکسازی خود آنها را به بخش خصوصی واگذار کند؟ به نظر میرسد شهرداری باید بسیاری از حوزههایی را کــه االن درگیر آن اســت، واگذار کند؛ برای مثال

بهشاد بهرامی یکی از اولین مزایای مربوط به واگذاری وظایفتصدیگ­ری به بخش خصوصی، کاهشهزینهه­ای اداره شهر تهران است، چراکه در این صورت شهرداری بدون آنکه در بخش زیادی از مسائل خود را درگیر کند فقط به مدیریت آنها میپردازد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.