از برنامه تا بیانیه

هفته گذشــته «محمدعلی نجفی» بهعنوان گزینه نهایی شهرداری تهران ازسویمنتخب­انشورایپنج­مانتخابشدو­منتخبانازب­رنامهاوبرا­یمدیریت شهری اســتقبال کردند؛ اما در برخی از موارد با تذکر اعضای شورای شهر روبهرو شد. ساماندهی دستفروشان و بهسازی شهر برای معلوالن ازجمله موارد

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌شهرداری - فرشته مرادی

برنامهآقای­نجفی برنامهنیست،یک بیانیهاست.شاید ایشان هم کامل ندانند و به مسائل شهری بهطور دقیق آگاه نباشند، ولی میتوان با نقدها کمک کرد یک دستور کار عملیاتیشهر­یبرای مدیریتشهری­تهران تعریفشود

آقای نجفی و سایر نامزدهای شهرداری تهران فصــل مشــترکی در برنامهها داشتند، آنهم کمتوجهی و کمرنگبودن برنامههایش­ــان درباره مناسبسازی فضای شهر برای معلوالن و ساماندهی دستفروشــا­ن بود. این موضوع باعث تذکر منتخبان شورای پنجم شده است. شما فکر میکنید کاستیهای احتمالی این برنامه از کجاست؟ بیشــتر مدیران ایرانی در سالهای گذشته پرورشیافته نظام بروکراتیک بودهاند و آقای نجفی هم از جوانی مدیریت را شروع کردهاند، برعکس سایر جاهای دنیا که افراد اگر مدرک باالیی هم داشــته باشند باید سلسلهمراتب مدیریتی را از ردههای پایین طی کنند. در کتاب «وگل» گفته شده افراد باید مدیریت را از سطوح پایین شروع کنند و طی سالیان پس از کسب تجربه به مدارج باالی مدیریتی برسند؛ اما در ایران بهدلیل شرایط خاصی که پس از انقالب اسالمی پیش آمد، برخی افراد مثل آقای نجفی از همان ابتدا در دستگاههای بروکراسی پستهای مدیریتی باال گرفتند. عموما پیشــینه خیلی از این افراد ریاضی و فنی بود؛ مســلما کســانی که این پیشینه را دارند و علوم ســخت را خوانده و پرورش اجتماعی کمتر نداشتهاند، خیلی برای امور مدنیمناسبن­یستند.درکشورهایپ­یشرفته کسانی شــهردار میشوند که عموما فعاالن مدنی هســتند؛ یعنی با شهروندان سروکار دارند و ســرمایه اجتماعی کســب کردهاند و رفتهرفته به پســتهای مدیریت محلی رسیدهاند. یادمان باشد که شهرداری با دولت تفــاوت دارد و الزامات و مختصات آن دارای شرایط مختص به خود اســت. موضوعات اجتماعی که فقط ندیدن معلوالن نیست؛ آیا در برنامههای ایشان معلوالن دیده شدهاند؟ کودکان دیده شدهاند؟ اقلیتها را اند، مهاجران را بررســی کردهانــد که در تهران بهصورت غیررسمی زندگی میکنند؟ باید گفت نگاه اجتماعی چه در طیف راســت و چه در چپ کمتر وجود دارد. یکی از دالیل بروز چنین مواردی نبود پیشینه آموزشی و تجربی افراد اســت. اگر بحث اجتماعی هم میشود، بیشــتر حالت زینت و شعار دارد. کسی میتواند نگاه اجتماعی داشته باشد که کار اجتماعی کرده باشد، با مردم و نهادهای محلی تعامل داشته باشد یا مشکالت مردم را پیگیری و برای آن هزینه کرده باشد، یعنی وقت گذاشــته باشد. حضور در دستگاههای ردهباال و مدیریتی ایــن موضوع را کمرنگ کرده اســت. البته روی سخنم فقط با آقای نجفی نیست، این یک خصلت مدیریتی است که در کشور حاکم است. کمتر ممکن است فردی با فعالیتهای مدنی، محلی و مردمی به ِســمت باالی مدیریتی دست پیدا کند. بهجرئت میتوان گفت نمونهای از این افراد در جامعه وجود ندارنــد. درباره برنامههای آقای نجفی باید بگویم خوب است که در این دوره افراد شورای شهر با حوزههای مرتبط شهری ناآشنا نیستند و این یک امتیاز مثبت است که از شهردار بخواهند وارد این حوزهها شود.

شــما برنامههــا­ی آقــای نجفی را خواندهاید؛ نظرتان درباره برنامههای او چیست؟ برنامه آقای نجفی برنامه نیست، یک بیانیه است. شــاید ایشــان هم کامل ندانند و به مسائل شهری بهطور دقیق آگاه نباشند، ولی میتوان با نقدها کمک کرد یک دستور کار عملیاتی شهری برای مدیریت شهری تهران تعریف شود.

اتفاقا اعضای شورای شهر درباره آقای نجفی این نظر را نداشتند که برنامههای ایشان بیانیه بوده و فقط یکی، دو مورد را نقد کردند، در سایر موارد با او موافق و همراه بودند. اینجا چند مسئله را یادآوری میکنم؛ اینکه شــهرداری تهران در گذشــته چند برنامه تهیه کرده و برنامه دارد و باید گفت نســبت برنامه آقای نجفی با برنامههای گذشــته که میلیاردها تومان برای آن هزینه شده است، چیست؟ نکته دیگر این است که شهردار در ایران انتصابی اســت، انتخابی نیست؛ یعنی ما شــهردار به معنای واقعی نداریم. ما مدیر شهرداری داریم و مدیر شهرداری باید مجری برنامههایی باشد که شورا برایش تهیه کرده است. این انتقاد به شوراست که شورا هم باید برنامه داشته باشد، زیرا قانونا شهرداری مجری تصمیمهای شورای شهر است.

درســت اســت؛ برخی این نقد را وارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.