موانعیبرای­معلوالن

Jameh Pouya - - فرهنگي‌ شهروندی‌ ‌‌کودکان -

حسین خلیلی: بارها این جمله معروف را شنیدهایم که «معلولیت، محدودیت نمیآورد». این جمله ساده معموال بــرای روحیهدادن و تشــویقکرد­ن افــرادی استفاده میشود که تصور میکنند معلولیت آنها مانع از فعالیتهای عادیشــان میشود؛ اما گاهی اوقات نه خود این افراد، بلکه اطرافیان و جامعه پیرامون آنها است کــه ایــن محدودیتها را پیشروی آنها قرار میدهد. همین مسئله موجب شده کشورهای مختلف دنیا در ارائه تســهیالت و خدمات به جامعه معلوالن خود هر روز تالشهایشان را بیشتر کننــد. با وجــود تمام این تالشها، باز هــم میتوان مشاهده کرد که افراد معلول حتی در جوامع پیشــرفته نیز برای یافتن کسبوکار مناســب با موانع متعددی روبهرو هستند. در کنار نبود ساختارهای مناسب شهری برای معلوالن، باید به مراکز درمانی نیز اشاره کرد که در ســایه عدم نظارت و توجه نهادهای دولتــی به هیچ وجه فضای مناســبی برای نگهداری این افراد محسوب نمیشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.