بررسی فرصتهای شغلی معلوالن

Jameh Pouya - - جها‌ن معلوالن - مترجم: محمد داوودی

بر مبنای اطالعات اعالمشده، از هر پنج معلول آمریکایی فقط یک نفر میتواند شغل مناسبی به دست آورد. عالوهبر این میزان افراد معلول شاغل در این کشور 64درصد کمتر از افراد شاغل غیرمعلول است و همین موجب شده تا ایاالت متحده در میان 10 کشور مذکور در رتبه دوم قرار بگیرد

ترســیم تصویری حقیقی از وضعیت کسبوکار افراد معلول در سراســر جهان کار راحتی به حساب نمیآید. این مشکل بهقدری شناختهشده که بیشترشدن آمار و اطالعات در این زمینه یکی از اهداف توسعه پایدار معرفی شده است. بااینحال چند سال پیش سازمان بینالمللی کار میزان کســبوکاره­ا (چند درصد از بخشهای یک جمعیت به کار مشــغول است) را در 58 کشور در نقاط مختلف دنیا بررسی کرد. با بررسی این آمار و ارقام میتوان درک مناســبی درباره درصد جمعیــت افراد غیرمعلول شــاغل داشــت و در ادامه آن را با درصد جمعیت افراد معلول مقایســه کرد. خأل و فاصله ایجادشــده بین این آمار میتواند بهخوبی نشــان دهد که آیا یک کشور در بهخدمتگرفت­ــن افراد معلول خود در محیطهای کاری موفق بوده است یا خیر.

براساس آمار این سازمان بینالمللی، بین 10 کشوری که بیشترین فاصله شغلی بین افراد معلول و غیرمعلول را دارد، روســیه با 25درصد در صدر قرار دارد. افراد معلول در روســیه با چالشی جدی روبهرو هستند؛ زیرا عالوهبر آمار ارائهشــده، از لحاظ میزان کار برای افراد معلول در رتبه سوم قرار گرفته است. بر این اساس میتوان اینطور بیان کرد که میزان کســبوکار برای افراد معلول در این کشورها بهطور میانگین 42درصد کمتر از افرادی است که معلولیت ندارند. نکته تأسفبار این است که کشورهای پیشــرفته و صنعتی دنیا نیز آمار مقبولی در این زمینه ندارند.

بــر مبنای اطالعات اعالمشــده، از هــر پنج معلول آمریکایی فقط یک نفر میتواند شغل مناسبی به دست آورد. عالوهبر این میزان افراد معلول شاغل در این کشور 64درصد کمتر از افراد شــاغل غیرمعلول است و همین موجب شده تا ایاالت متحده در میان 10 کشور مذکور در رتبه دوم قرار بگیرد. اگرچه بهطور واضح مشخص نیست که چرا میزان کسبوکار معلوالن در آمریکا تا این اندازه پایین است، اما میتوان در این زمینه به برخی از عوامل و علل مهم اشاره کرد. کارفرمایان آمریکایی بر مبنای قانون ایــن حق و اختیار را دارند که به افراد معلول، پایینتر از حداقل دستمزدهای رایج را پرداخت کنند که به همین دلیــل انگیزه کمی از ســوی این افراد بــرای حضور در محیطهای کاری وجود دارد.

از سوی دیگر فرصتهای شغلی برای معلوالن ذهنی بسیار محدود اســت و بسیاری از مشاغل موجود نیز در محیطهای کاری تفکیکشــده قــرار دارد که در آنجا معلوالن هیچگونه تماس و ارتباطی با همکاران غیرمعلول خود ندارند. اخیرا اعالم شــد افراد معلولی که به دنبال پیداکردن شغل هســتند، معموال سعی دارند معلولیت خود را پنهان کننــد. در آمریکا نیز دولت به جای آنکه محیطهــای کاری تفکیکشــده را کاهش دهد، تالش میکند با ایجاد فضاهای کاری مخصوص میزان کسبوکار در میان معلوالن را افزایش دهد.

البته آمار ارائهشــده از سوی سازمان بینالمللی کار، جنبههای مثبتی نیز داشــته اســت. بر این اساس، در برخی از کشورها فاصله میزان کسبوکار افراد معلول و غیرمعلول بســیار کم و قابل قبول اســت. یکی از این کشورها، لوکزامبورگ اســت که میزان کسبوکار افراد معلول آن فقط 2.4 درصد کمتر از افراد غیرمعلول است. از ســوی دیگر در بین 10 کشوری که بیشترین میزان کســبوکار برای افراد معلول را به خود اختصاص داده اند، سوئیس قرار دارد که 96درصد از معلوالن این کشور بهراحتی در محیطهای کاری مشغول به فعالیت هستند.

ایــن حقیقت که در لوکزامبــو­رگ این خأل و فاصله بسیار ناچیز است، ثابت میکند اقدامات و تدابیر قانونی که این کشــور در راستای کســبوکار انجام میدهد، بهخوبی تأثیرگذار بوده است. همچون تعدادی از کشورها، لوکزامبورگ از یک سیستم سهمیهای استفاده میکند که براساس آن کارفرمایان باید تعداد مشخصی از افراد معلول را اســتخدام کنند؛ در غیر این صورت با جرائم سنگین روبهرو خواهند شد. سازمانها و نهادهای عمومی نزدیک به پنجدرصد این ســهم را تشکیل میدهند و این سهم برای شرکتهای بخش خصوصی بین دو تا چهاردرصد است. اگر کارفرمایان بیشتر از حد اعالمشده افراد معلول بیشتری را استخدام کنند، معافیتهای مالی و اجتماعی در اختیار آنها قرار میگیرد. از سوی دیگر، معلوالن در این کشور از حقوق کاری خوبی بهرهمند هستند بهطوریکه به معلوالن شاغل در این کشــور در سال مرخصیهای اضافی داده میشود.

ساکال گازارت، از اداره آمار فدرال درباره دالیل موفقیت ســوئیس در این زمینه عقیده دارد که فضای اقتصادی قوی حاکم بر این کشور موجب شده برای هر فرد جامعه، فرصتهای شغلی متعددی فراهم باشد بهطوریکه میزان کار افراد غیرمعلول در سوئیس نزدیک به 82 درصد است. درحالیکه سیستم سهمیهای در سوئیس وجود ندارد، اما مسئوالن این کشور بیمه معلولیت در اختیار هر کارفرما قرار میدهند که هزینههای مربوط به کارگران معلول آنها را بهخوبی پوشش میدهد.

نکته درخور توجه این است که تعدادی از کشورهای درحالتوسعه در این زمینه آمار و عملکرد بهتری نسبت به کشورهای توسعهیافته دارند. رواندا و سیشل ازجمله کشورهایی هستند که در بین 10 کشور موفق در این زمینه قرار گرفتهاند بهطوریکه نزدیک به 06درصد از معلوالن این دو کشــور مشغول به کار هستند. شواهد و اطالعات موجود نشان میدهد که معلوالن ساکن در این کشورها در مقایسه با معلوالنی که در کانادا، ژاپن، انگلیس، آمریکا و روســیه زندگی میکنند، بهمراتب شــرایط بهتری از لحاظ کســبوکار دارنــد. در میان کشورهای منطقه آمریکای جنوبی نیز برزیل توانسته تصویــری خوب از خــود به نمایش بگــذارد و فاصله کسبوکار بین افراد معلول و غیرمعلول در این کشور حدود 01درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.