جنجال تخممرغی در اروپا

Jameh Pouya - - جها‌ن اروپا -

کشــورهای حوزه اتحادیه اروپا چند هفتهای میشــود اسیر جنجال و رسوایی غذایی شــدهاند که با گذشت زمان ابعاد بیشــتری پیدا میکند. آنطورکه کمیسیون اروپا اعالم کرده، تا اینجای کار 15 عضو اتحادیه اروپا بهعالوه ســوئیس و هنگکنگ اسیر این مسئله شــدهاند. ماجرا از آنجا شروع میشود که محصوالت و فراوردههای تخممرغی پخششده در این کشــورها به حشرهکشی آلوده شده که برای سالمت انسان بسیار خطرناک است. سخنگوی کمیسیون اروپا با بیان اینکه تاکنون دو نفر در این زمینه دستگیر شده و تحقیقات گســتردهای در این زمینه در بلژیک و هلند در جریان است، اعالم کرد این رسوایی هر روز بعد تازهتری به خود میگیرد.

بلژیک، هلند، آلمان، فرانسه، سوئد، انگلیس، اتریش، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، لهســتان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی و دانمارک کشــورهایی هســتند که تاکنون تحت تأثیر این رسوایی قرار گرفتهاند. پس از آنکه آژانس استاندارده­ای غذایی در انگلیس اعالم کرد 21 هزار تخممرغ آلوده در شــهرهای این کشــور پخش شده، تمام محصوالت و فراوردههای آن از ســوپرمارک­تها جمعآوری شد. البته گفته میشود این رقم نزدیک به 700 هزار مورد اســت. پس از دستگیری دو مدیر در شرکت هلندی Chickfrien­d که گفته میشود آن ماده سمی را در اختیار کشاورزان قرار داده، فرد سومی نیز بازداشت شده است.

در این میان یک شــرکت بلژیکی نیز تأیید کرده که این ماده ســمی را از طریق منبعی در رومانی در اختیار شرکت هلندی Chickfrien­d قرار داده اســت. برای دورنگهداشت­ن محصوالت دامپروری از کک، شــپش و کنه بهطور معمول از این ماده حشرهکش استفاده میشود، اما درصورتیکه انسان از آن استفاده کند، میتواند اختاللهایی جدی در کلیهها ایجاد کند و حتی به مرگ فرد منجر شود. نکته مهم این است که اســتفاده از این حشرهکش در اطراف حیواناتی که قرار است انسانها از آنها استفاده کنند، کامال ممنوع است. این موضوع بهقدری جنجالی شده که درحالحاضر 140 مأمور تحقیق در حال کار روی این پرونده در بلژیک و هلند هستند. در همین راستا، 11 محل مختلف در سراسر بلژیک تفتیش و بررسی شده و شش مکان ازجمله خانه متهمان در هلند مورد حمله نیروهای پلیس قرار گرفته است. بنا به اعالم دادستانی عمومی هلند، ماشینها، حسابهای بانکی و امالک مرتبط با این افراد همگی ضبط شده است. از اواخر ماه جوالی میلیونها تخممرغ از قفسه سوپرمارکته­ا در سراسر اروپا جمعآوری شد. با این پرونده، آســیبپذیر­ی چرخه مواد غذایی و وجود خألهای مختلف در امر نظارت بر این صنعت بیش از همیشــه مورد توجه قرار گرفت.

در میان این تنشهای سیاسی به نظر میرسد عصبانیت و ناراحتی آلمانیها بیش از همه باشد، زیرا هر آلمانی بهطور معمول در هر هفته پنج عدد تخممرغ مصرف میکند. گزارش شــده که بیش از 10 میلیون تخممرغ آلــوده به آلمان وارد شــده است. البته بعد از مشخصشدن این رسوایی، برخی از مصرفکنندگا­ن از اپلیکیشــن تحت حمایت دولت استفاده میکنند که برای شناسایی شماره سریال تخممرغهای آلمانی طراحی شده است.

در ســه هفته گذشته مقامات دولتی بارها بر این موضوع تأکید کردهاند کــه خطری جان مــردم را تهدید نمیکند و ایــن بحران در کنتــرل کامل آنها قــرار دارد. بااینحال با گستردهترشـ­ـدن ابعاد این رسوایی و بازشدن پای کشورهای بیشتری به این بحران، آن تأیید و تأکیدهای گذشته در هالهای از شک و ابهام قرار گرفته است. بهدلیلهمین شرایط و اوضاع است که دانیل سرمدی، از اعضای دیدهبان غذایی در آلمان، میگوید هر بخشــی که در این ماجرا دخیل بود، به نحوی اشتباهاتی انجام داده است.

به نظر میرسد سخنان کارشناسانی مانند سرمدی بسیار هم دقیق بوده است. گفته میشود مقامات هلند از چند ماه پیش مطلع شده بودند که از این ماده سمی بهطور غیرقانونی در مزارع هلند استفاده شده است. با وجود ارتباط گستردهای که بین بخشهای کشاورزی کشورهای اروپایی قرار دارد، این اطالعات به دیگر کشورها فرستاده نشد. هلندیها در توجیه این مســئله میگویند تحقیقات مخفیانهای را در این زمینه انجام داده و به این نتیجه رسیدهاند خطر مهمی وجود ندارد. در ایــن میان بلژیکیها روز دوم ژوئن 12( خرداد) درباره این آلودگی اطالع داشــتند، اما این موضوع را تا 24 جوالی (دوم مرداد) به سیستم هشــدار سریع کمیسیون اروپا درباره غذا اطالع ندادند.

هنگامی که ابعاد این آلودگی بیشتر شناخته شد و 180 مزرعــه در هلند مجبور به تعطیلی شــدند، مقامات غذایی بلژیک به شهروندانشـ­ـان گفتند هیچ خطری آنها را تهدید نمیکند و تخممرغهای آلوده وارد بازار آنها نشــده است؛ اما فقط پس از چند روز کذببودن این اظهارات مشــخص شد. در این میان سیستمهای کمیسیون اروپا در ششم جوالی از ادعاهای دروغین مطلع شدند، اما سیستم فناوری آنها که برای مشارکت در پروندههای جنایی طراحی شده با سیستم هشدار سریع کمیسیون اروپا در زمینه غذا همکاری نکرد و درنتیجه تا سه هفته عمال هیچ اقدامی انجام نشد.

آنچــه بیش از همه موجب نگرانی مردم شــده، جزئیات دربــاره آن دو نفری اســت که درحالحاضر در بازداشــت هستند. جزئیات منتشرشده نشــان میدهد آنها توانستند بدون کمترین سختی وارد این تجارت شوند و ماه مارس سال گذشته این مواد را در اختیار مصرفکنندگا­ن قرار دهند. این دو به کشــاورزان اطمینان دادند که این ماده بهسرعت عمل میکند و میتواند تمام بخشهای مزرعه را از آفات عاری کند. محصوالت موجود در بازار شتهها را سه ماه دور نگه میدارد. سمزدایی آنها این کار را برای هشت ماه انجام داد و حتی بوی مطبوع نعنا را نیز بههمراه داشت. گفته میشود مشتریان حتی درباره دستورالعمل این ماده از آن دو نفر سؤال پرسیدهاند، اما به آنها گفتهاند کامال مخفیانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.