انتخاب دست ما نیست

مرضیه وفامهر کار هنری را با بازی و کارگردانی در تئاتر آغاز کرد و در ادامه به سینما رفت. او در سال 87 هفت سال ممنوعالکار شد. وفامهر این روزها در نمایش«شب دشــنههای بلند» در نقش«علی شمسخواهر مجدد خوشکوش» بازی دارد.

Jameh Pouya - - فرهنگی‌ تئاتر -

یک متن خیلی سنگین و بزرگ خارجی را که نقش بزرگی هم داشتم، میخواستند در دو هفته ببندند. زیر بار نرفتم. هرچند به تئاتر عالقه دارم اما دوست ندارم بیهوده کاری را انجام دهم. مهم است که برای کار زمان بگذاریم

ممنوعالکار­یتان کی تمام شد؟ از ســال 92 با آمدن آقای روحانی دائم به وزارت ارشــاد میرفتــم و در این مدت در دو فیلــم «روبهرو» رایا نصیــری و «دوران ســرطانی» حســین شــهابی بازی کردم. فیلــم اول هنوز پروانه نمایش نگرفته، البته بهخاطر بازی من نیســت؛ بلکه کارگردان هنوز اقدام نکرده. اما در فیلم دوم به حسین شــهابی گفته بودند من ممنوعالکار هستم و صحنههای من را قیچــی کنند و بیرون بریزنــد. او گفته بود من نقش اصلی آن کار هستم و قبول نکرد. شهابی از اردیبهشت تا مهر ماه سال گذشــته دوندگی زیادی کرد تا پروانه نمایــش بگیرد و من دیدم که این مشکل هست و به پنج، شش نفر دیگر هم در ارشــاد توصیه شــده بود که با من کار نکنند. با پیگیری مداوم من و رفتن به ارشاد و حرصخوردن درنهایت باالخره در اسفند سال 95 با من جلسه گذاشتند و توضیحاتی دادند که باید اصولی را رعایت کنم.

چرا در اولیــن فعالیت جدی پس از ممنوعالکار­ی، بازی در نمایش«شــب دشنههای بلند» را پذیرفتید؟ برای بازی در یک سال گذشته چند پیشنهاد داشتم. یکی از آنها کار بسیار سنگینی بود؛ ولی میخواستند در زمان کمی کار کنند. یک متن خیلی سنگین و بزرگ خارجی را که نقش بزرگی هم داشــتم، میخواستند در دو هفتــه ببندند. زیر بار نرفتم. هرچند به تئاتر عالقه دارم اما دوست ندارم بیهوده کاری را انجــام دهم. مهم اســت که برای کار زمــان بگذاریم. آن دورانی که تئاتر کار میکــردم، برای اجرا زمان میگذاشــتی­م. اتفاق افتاده بــود که برای اجرا در کارهایی در بــازه زمانی کوتاه کار کنیم؛ ولی تئاتری که من میشناسم برای رسیدن به یک چیز نو نیاز به زمــان دارد. خودم ایدههایی دارم و دوست داشتم کارگردانی کنم. زمانی که آقای شــمس این پیشــنهاد را داد، متن را خواندم. دیدم متن درســتی است و دوست دارم کار کنم. کارهای قبلی علی شــمس را متأســفانه ندیده بودم اما خواهش کردم و ویدئوهــای کارهایش را دیــدم. او آدمی صاحب فکر و ایده است.

در این نمایش نقش خواهر مجدد را که روح علی شمس در آن حلول کرده، بازی میکنید. این نمایش با طعنه به حسادت و دروغ به اتفاقات زندگی خود شما نیز شباهت دارد. من شخصیتی را بازی میکنم که از جهان متعالی، انســانها، نوشتار متعالی و کسانی کــه حتــی از جانب همکاران خــود مورد حسادت اجتماعی هســتند، دفاع میکند. وجود تو را آنگونه که هســتی، نمیپذیرند و توقع دارند مدل دیگری باشــی و طوری باشی که انگار نیستی. اینکه هر آدمی به بود و زیســت خودش نزدیک شود، مهم است. همانطورکه تفاوتهای یک دایناســور و گربه به چشم ما میآید و هستیشان فرق دارد، انســانها نیز تا این اندازه با یکدیگر تفــاوت دارند و هر کــدام در جهان ذهنی خودشــان زندگی میکنند؛ اما جامعه این اجازه را نمیدهد تا هر کسی خودش باشد. میخواهد همه یونیفرمپوش و شکل یکدست داشته باشیم. من نیز در زندگی شخصیام شــامل این قضیه بودم و صدمــه خوردم. سالها از تئاتر و فیلم دور بودم و هفتسال ممنوعالکار شــدم و قبل از آن پنجسال هم مرکز هنرهای نمایشی حتی متنهای من را برای اجرا نمیخواند. نمیدانســت­م علی شــمس چقدر از این ماجراهــا خبر دارد و من را میشناســد؛ اما در کار سعی داشتم ذهنیت آن نقش - علی شمس- را بفهمم و درعینحال آن ذهنیت از من دور نیست. علی شمس در ذهن مجدد بازیهایی دارد که من در زندگی روزمرهام اصال ندارم؛ مثال حوصله بحثکردن با شخصی درباره اینکه چه هســت و چه میتوانست باشد را ندارم. این چیزهایی بود که سعی کردم پیدا کنم، اما درنهایت مجــدد نمیتواند متوجه آنها بشود؛ چون درهای ذهنش بسته است.

بازی و کار در تئاتر را ادامه میدهید یا سراغ سینما میروید؟ بهطور عجیبی هم به تئاتر عالقه دارم و هم به سینما. در تئاتر حالم خیلی خوب است. وقتی کار میکنم، نزدیکی عجیبی با گروه دارم که خیلی دوست دارم. در سینما هم جهانی را خلق میکنید که جادویی اســت. خالصه هرکــدام جادوی خــاص خــود را دارند. فکــر میکنم در هر دو حیطــه با توجه به پیشنهادهای­ی که میشود، فعالیت میکنم؛ اما همهچیز دست ما نیست، من کلی پروژه در این سالها برای خودم تعریف کردهام که امکان انجام هیچکدام از آنها وجود نداشت.

ارتباط تماشاگر با این نمایش چطور است؟ تماشاگرانی که مطالعه خوبی دارند، بهخوبی میتوانند با اجرا ارتباط برقرار کنند. برای من تعداد تماشاگر فرقی ندارد، حس فهمیدنی که از او دریافت میکنم، برایم دلپذیر است. اینکه یکی حرف ما را میفهمد، حس خوبی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.