تئاتری با تکنیک و شناسنامه ایرانی

ایرج راد، بازیگر کهنهکاری است که با ظاهر آرام و متینش تصویر خوشایندی در ذهن مخاطبان خود بهجا گذاشته است. همین مسئله باعث میشود مخاطب در نمایش «بنگاه تئاترال» با ایفای نقشی متفاوت از آنچه عموما از او دیده، کمی شوکه شود و البته به وجد بیاید. صحبتهای او را د

Jameh Pouya - - فرهنگی‌ تئاتر -

امروز روی صحنه نمایشــی هستید که 43 سال پیش هم آن را اجــرا کردهاید. از تجربه همــکاری با هــادی مرزبان و احیای یک نمایش آئینی ایرانی بگویید. بنــگاه تئاترال را 43 ســال پیش علی نصیریان که نویسنده کار بود، کارگردانی کرد. من آن زمان نقش پهلوان جوان را بــازی میکردم و بســیاری از هنرمندان باســابقه و پیشکســوت تئاتر در آن حضور داشتند. زمانی که این نمایش روی صحنه رفت، جزء کارهای بســیار پرمخاطب و تأثیرگذار بود و مورد توجه منتقدان تئاتــر قرار گرفت. بعد از 43 سال وقتی آقای مرزبان گفتند که قرار است این کار را اجرا کنند، خواستم نمایشنامه را دوباره بخوانم، از آن جهت که آیا این متن میتواند امروز هم با مخاطب خود ارتباط برقــرار کند که همینطور هم بود. ما از بســیاری از آئینهای ســنتی و تکنیکهــای ایرانی که درباره این قبیــل نمایشها وجود دارد و میتواند تأثیرگذار باشد، دور شدهایم و بهصورت موضوعی گاهی اجراهایی انجام میشود.

به نظــر شــما پرداختن به نمایشــنام­ههای ایرانی و آثار آئینی و ســنتی چه تأثیری در فضای کلی تئاتر خواهد داشت؟ عناصر زنده نمایشی که در این نوع آثار (تخته حوض، نقالی، پردهداری، تعزیــه، نمایشهای میدانــی )...و وجــود دارد، ویژگیهــای جذابی اســت. اگر این تکنیکها کاربردی برای امروز پیدا میکرد، ما تئاتری با مشخصههای فرهنگی و شناسنامه ایرانی داشتیم. اما وقتی تئاتر فرنگی به ایران آمد، ما از این نوع آثار غافل شــدیم. تا زمانی که مجددا برخی هنرمندان خارجی ارزشهای این نوع نمایــش را گوشــزد کردند و برگشــتی به نمایشهای ســنتی ایرانی شــکل گرفت؛ اما ادامه پیدا نکرد.

حضــور دوبــاره در «بنگاه تئاترال» برای شما چطور بود؟ کارگاه تئاترال هم دارای جنبههای مثبــت نمایشهای آئینی اســت. بــه همیــن دلیل فکر کــردم که میتواند امــروز هم اجرا شــود و کار تأثیرگذاری باشــد. من پهلوان کچــل را بــازی میکنــم که آن زمــان «عزتاهلل انتظامــی» آن را بازی میکرد و مانند همه کارهای دیگرشــان در ایــن کار تأثیرگذار بودند. «علــی نصیریان» هم نقش سیاه را داشــتند. اگرچه در بعضی قســمتها نوع اجرا نسبت به کار قبلی متفاوت است و بازنگریهای­ی در متن صــورت گرفته؛ ولی امروز هم میبینیم ایــن نمایش ارتباط خوبی با تماشــاگر برقرار میکند. احساس من این است که تماشاگر دریافت درست و مشخصی از این نمایش دارد.

اجرای شــما در این نمایش در وهله اول مخاطب را شوکه میکند؛ چراکه عموما شخصیتی آرام در بازی از شما سراغ داریم که با «پهلوان کچل» این نمایش بسیار تفاوت دارد. (خنــده) کار ما این اســت و باید انجامــش دهیــم. گاهــی نقش گســتردهتر است و انرژی بیشتری را میطلبد و گاهی انرژیها درونی است. بههرحال من سعی کردم با توجه به نگاه کارگردان و متن آنچه را بایــد، انجام دهــم. ضمن اینکه نگاه هــادی مرزبان این نبود که ما بازیگران یک گروه نمایشی آئینی ســنتی باشــیم؛ بلکه مقصود این بود که مــا داریم این گروه را بازی میکنیم و چنین شیوهای در نظر ایشان بود که سعی کردیم به همین صورت اجرا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.