9 گانهای در باب اقتصاد و محیط زیست

Jameh Pouya - - صفحه اول - سیدمحمد مجابی معاون امور مجلس سازمان محیط زیست

رئیسجمهوری در مراســم تحلیف به چند بحران اشــاره کرد. از سه مشکل بزرگــی که او به آنها اشــاره کــرد، دو مشکل به محیط زیســت بازمیگردد. رئیسجمهوری در این مراسم، در جمع نماینــدگا­ن ملت اعالم کــرد: «با وجود تمامی دستاوردهای چهار دهه گذشته، کشور ما همچنان با مشکالت بزرگی مثل بیکاری جوانان، آلودگی هوا و بحران آب، دســتوپنجه نرم میکند». این سخنان اهمیت توجه به محیط زیســت را نشان میدهد؛ اما مســئله موضوعــات صرفا محیط زیستی نیست و اتفاقا قرار است از دری دیگر وارد این حوزه شویم.

توســعه و رفاه حق جامعه بشری است. تجربه نشان داده در برخی موارد، نبود توسعه و رفاه در جوامع سبب شده اســت محیط زیست تخریب شود؛ برای مثال در مناطقی کــه از نظر اقتصادی ضعف دارند، برداشــت از منابع طبیعی بســیار بیشــتر از مناطقی اســت که مردمانش از موقعیت اقتصادی مناسبی برخوردارهس­تند.

در بسیاری از موارد گرانشدن سوخت یا توزیع نامناسب آن در مناطق جنگلی روند بهرهبرداری از جنگل را سرعت داده است. از این منظر میبینیم توسعه حق جامعه بشری اســت و اگر رفاه افزایش یابد، محیط زیســت بیش از گذشته در امان خواهد بــود. این آمیختگی اقتصاد با محیط زیست، نشان میدهد افزایش قدرت مالی مردمان و باالبردن سطح رفاه تا چهاندازه ضرورت دارد. در این مســیر توجه به توسعه باید همزمان با توجه به محیط زیســت انجام شود. این وضعیت سبب میشود کیفیت توسعه در کشور افزایش یابد و زمینه بــرای پایدارماند­ن فرایند توسعه فراهم شود. اگر توسعه بدون توجه به مسئله محیط زیست اتفاق بیفتد، در عمل ممکن است همزمان با افزایش سطح رفاه، افزایش بیماری و مشکالت نیز رخ دهد و در نتیجه افزایش رفاه با افزایش هزینههای ناشی از بیماری همراه میشود و دومی اولی را خنثی میکند و کیفیت زندگی کاهش مییابد. بــه این ترتیب چنین رشد و رفاهی نمیتواند در خدمت بهبود زندگی مردم باشد.

افزایش بیماریهــا­ی غیرواگیردا­ر در جوامع عاملی بهدلیل رشد درخور توجه هزینههاســ­ت. اکنون از دریچهای دیگر مســئله باید بررسی شــود. در بسیاری از موارد این روند توســعه زمینه را برای تخریب محیط زیســت آماده میکند؛ محیط زیست آســیبی را در این حالت متحمل میشود که در بسیاری از موارد جبراننشدنی است و در برخی موارد نیز جبران آن هزینههایی سخت و سنگین را طلب میکند. به این ترتیب اگر مؤلفه پایداری مــد نظر قرار نگیرد، هزینههای ناشــی از اتفاقات ناخوشــاین­د میتواند درآمدها را ببلعد. ســؤال اینجاست که چرا همچنان برخی هزینههای فراوان را به درآمدهای زودگذر ترجیح میدهند؟ به نظر میرســد توجه به سیاستهای کوتاهمدت و غلبه منافــع آنی بر منافع بلندمدت زمینه بروز چنین مشــکالتی است. ادامه در صفحه 12

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.