منتقدان و مدافعان رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست چه میگویند؟

Jameh Pouya - - چشم‌انداز‌ ‌‌محیط‌زیست - سعید صادقی

ســرانجام عیســی کالنتری بهعنوان رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیســت ایران معرفی شــد. پیــش از این گزینههای دیگری ازجمله محمد فاضلی در رسانهها مطرح شــده بود؛ اما درنهایت وزیر اســبق کشاورزی به این سمت منصوب شــد. کالنتری در دولت مرحوم آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی و ســید محمد خاتمی، وزیر کشاورزی بود و در سالهای گذشته مدیر احیای دریاچه ارومیه. رئیس جدید این سازمان با چالشهای بزرگ محیط زیستی روبهروست، ازجمله بحران آب، مشکل ریزگردها و آلودگی هوای شهرهای بزرگ.

عیسی کالنتری در ســال 1331 و در شهرستان مرند متولد شــد. تحصیالت خود را در دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه )1354-1350( رشته زراعت، اصالح نباتات، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه نبرآسکا آمریکا )1357-1355( رشته فیزیولوژی زراعی و دوره دکتری دانشگاه ایالتی آیوا آمریکا -1357( )1360 رشــته فیزیولوژی و بیوشیمی محصوالت زراعی گذرانده است.او تاکنون مسئولیتهای اجرائی گوناگونی را برعهده داشته که ازجمله میتوان به رئیس سازمان ترویج کشاورزی ایران )1361( رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال کشور (سال 62 تا 1367 )، رئیس ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویچ کشاورزی ایران (ســالهای 62 تا ،)1364 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان (سال 64 تا 1367 ) وزیر کشاورزی (سال 67 تا 1379 ) دبیرکل و رئیس شورای مرکزی خانه کشاورز ایران (از ســال 80 تا کنون) و مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 85 اشاره کرد.

همچنین کالنتری از ســال 1387 تاکنون مدیر گروه پژوهشــی امور کشــاورزی در مرکــز تحقیقات استراتژیکت­شخیصمصلحتن­ظام،

از سال 1392 دبیر ستاد و مجری طرح احیــای دریاچه ارومیه و از ســال 1394 مشــاور معاون اول رئیسجمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست بوده است.

سرپرســتی و تدریــس گروههای زراعت و باغبانی دانشگاه تربیت مدرس ،1362-1368 ریاست شورای جهانی غــذا ‪)World Food Council(‬ به انتخاب وزرای کشاورزی جهان وابسته به سازمان ملل 1369-1375 و ریاست کمیته ملی المپیک ایران 1369-1372 از مشاغل غیرموظف کاالنتری است.

کالنتری که سابقه 9 سال وزارت کشاورزی را در کارنامه دارد، در چهارسال گذشته یکی از چهرههای زیست محیطی دولت یازدهم بوده است. او پس از نخستین مصوبه دولت در مرداد 92 که به احیای دریاچه ارومیه اختصاص داشت، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه شد. روند احیای دریاچه ارومیه تا پایان سال آبی 95-94 آنقدر چشمگیر بود که زمزمههایی برای همین برنامهریزی جهت احیای دیگر تاالبهای روبهمرگ ایران شنیده میشود. هرچند برخی مشکالت مالی موجب شده برنامه احیا در ســال آبی جدید )96-95( عقب بیفتد، اما ستاد احیای دریاچه ارومیه توانست در سالهای گذشته روند تخریب دریاچه را متوقف کند و با اقدامات مختلف، تراز آبی دریاچه را باال بیاورد. انتصاب کالنتری به ریاست سازمان محیط زیست منتقدانی هم داشت. این منتقدان میگفتند کالنتری کسی است که توسعه نیشکر را در خوزستان گسترش داد و این موضوع منجر به نابودی و دستکم خسارتهای گسترده در محیط زیست این استان شد. همچنین طرح پیشنهادهای گوناگون سازهای ازجمله انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه به این نگرانی دامن زده بود. این منتقدان از همزمانی ریاست او بر سازمان محیط زیست با انتخاب حبیباهلل بیطرف بهعنوان وزیر نیرو که نامش با سدسازی و طرحهای انتقال آب از زاگرس به کویر گره خورده، ابراز نگرانی میکردند. حمایت از محصوالت تراریخته از دیگر نگرانیهای فعاالن محیط زیست نسبت به ریاست کالنتری بر این سازمان است. از ســوی دیگر نگاه ویژه کالنتری به بحران آب و خشکسالی برای مدافعان کالنتری امتیاز بزرگی اســت. در ســالهای اخیر عیسی کالنتری از معدود افرادی بود که درباره موضوع آب بسیار ســخن گفت. سال گذشته کالنتری در گفتوگو با «جامعه پویا» گفته بود: «بر اساس تعاریف بینالمللی و تفاهمات ارگانهای توســعه سازمان ملل هیچ کشوری حق ندارد بیش از 04درصد آبهای تجدیدپذیر را اســتفاده کند. در ایران به جای 04درصد، 701درصد اســتفاده میشود. در دنیا عالوهبر شش یا هفت کشور بقیه بیش از 04درصد استفاده نمیکنند و هیچکدام به 55درصد هم نمیرســد. فقط ایران است که از بیش از 701درصد آبهای تجدیدپذیر استفاده میکند». او خاطرنشان کرده بود: «آبها در حال شورشدن است و کیفیت همزمان با کمیت با شدت در حال کمشدن است. اینها فجایعی است که این سرزمین در انتظار آن است. فکر میکنم دیگر دیر شــده و روزبــهروز هم دیرتر میشــود. زمان اقدام مؤثر 01سال پیش بود». به هر روی باید منتظر ماند و عملکرد او را در سازمان محیط زیست به نظاره نشست. بسیاری، مهم ترین چالش آینده ایران را مسائل محیط زیستیمیدان­ند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.