نقشهمشکالت زیستمحیطیک­شور

مهتاب جودکی اینفوگرافی­ک: علیرضا تاجیک

Jameh Pouya - - چشم‌انداز‌ ‌‌محیط‌زیست -

مازندران تولید روزانه سه هزار تن زباله پسماند، انباشت و شیرابه زباله، آلودگی دریا و آلودگی جنگل آلودگی آبهای زیرزمینی در معرض خطر بودن تاالب میانکاله کشتار بیرویه پرندگان مهاجر

خراسان شمالی پسماند و فاضالب مهمترین مشکل زیستمحیطی

خراسان رضوی فقر تجهیزات محیط زیست در حفاظت از گونههای حیوانی یوزپلنگ، گونه در حال انقراض خراسانرضوی کمبود آب، برداشتهای بیرویه، فرونشست زمین و فاضالبهایی با دبی و حجم باال در شهر مشهد بزرگترین چالش خراسان رضوی کمبود آب است

یزد معضل زباله کورههای آجرپزی و آلودگی هوا معدنکاوی آفت مناطق حفاظتشده خشکسالی، بهخطرافتاد­ن حیات یوز مرگ قناتهای باستانی کرمان خشکسالی 17 ساله داشتن 16 فرسایش بادی و تولید گرد و غبار آلودگی هوا به دلیل صنایع

ریزگردها، قاچاق حیوان و تاالب هامون مرجانها گرفتار در دام صیادان تخریب سواحل و تصرفات غیرقانونی رهاسازی فاضالب در معابر زاهدان آالیندهبود­ن مجتمع پتروشیمی خشکسالی و بحران آب تخریب باغهای شهری و کمبود فضای سبز استفاده از گونههای گیاهی غیربومی و پارازیت در فضای سبز شهری سفیدبالکها زبالهها و آلودگیهای ناشی از آن افزایش موشها فرونشست زمین آلودگی هوا و حملونقل ناکارآمد درونشهری مشکل تأمین آب برای کالنشهر تهران آلودگی صوتی آلودگی منظر

گلستان شکار غیرمجاز و مرگ حیات وحش آلودگی نیتراتی آبها و ریختن پسماند زباله در جنگلهای هیرکانی وجود جاده در پارک ملی گلستان و آلودگی محیط زیست و مرگ حیات وحش

سمنان انتقال آب از دریای خزر به استان خشکسالی و بیآبی خراسان جنوبی صنوف آالینده شهرستان بیرجند و فاضالب این شهر گرد و غبار خشکسالی فرو نشست زمین

اصفهان آلودگی هوای شهر اصفهان به دلیل حمل و نقل شهری و کارخانههای اطراف شهر زایندهرود و حقابه آن تاالب گاوخونی خشکسالی فارس خشکی تعداد زیادی از تاالبها ازجمله بختگان مرگ فالمینگوها در تاالب بختگان بحران آب و تهدید انجیرستانه­ای دیمی استهبان خشکی دریاچه پریشان دریاچه مهارلو، تهدید و ورود آن به فهرست قرمز تاالبهای در خطر مونترو

وضعیت نامناسب جمعآوری و تصفیه فاضالب شهر بندرعباس ورود فاضالب و پسماند به خورها وجود کشتارگاه دام در حریم شهر بندرعباس و ایجاد آلودگی در این کشتارگاه، وجود واحدهای صنعتی بزرگی از جمله نیروگاه برق، کارخانه روی، واحدهای خردایش و دانهبندی مواد معدنی، کارخانه سیمان هرمزگان در بندر خمیر، پاالیشگاه نفت و آلومینیوم المهدی بندرعباس، کارخانه گچ خمیر ...و صنایع آالینده یکی از اصلیترین مشکالت هرمزگان

حجم باالی فاضالب زندان مرکزی بوشهر و بوی نامطبوع آلودگی هوای عسلویه به دلیل مراکز صنعتی مشکالت دفع زبالههای عفونی بیمارستانه­ای بوشهر بیابانیشدن مراتع استان بوشهر محدودیت در تأمین آب شرب البرز آلودگی ناشی از فاضالب رودخانه کرج ۰۸ درصد روستاهای البرز تصفیه فاضالب ندارند افزایش شکار حیات وحش در البرز جنوبی رتبه سوم زمینخواری در کشور رتبه اول تولید نخالههای ساختمانی آلودگی نیروگاه منتظرالقائ­م مسئله باغ سیب و خشکشدن دو هزار اصله درخت کمبود امکانات برای اطفای حریق در جنگلها

ریختن پسابهای خانگی، صنعتی و کشاورزی در رودخانههای استان آلودگی هوای کالنشهر رشت و شهرهای بزرگ نیاز به احیای تاالب انزلی و وجود گونههای غیربومی در آن و همچنین ریختن فاضالب به این تاالب تخریب 22 درصدی جنگلهای هیرکانی ریختن شیرابه زبالهها به جنگل

آلودگی هوا توسط خط پنج شرکت آلومینیوم اراک خشکی تاالب میقان و مرگ پرندگان مهاجر حضور صنایع آلودهساز

آالیندگی شدید هوا به دلیل کارخانههای سیمان و نیروگاه رجایی وضعیت جدی کمآبی و نشست دشت قزوین ازبینرفتن باغستانهای سنتی قزوین

گردوغبار و ریزگردها با منشأ خارجی و داخلی تاالب هورالعظیم و عملیات برداشت نفت از سطح آن سد گتوند که روی تپه نک ساخته شده آلودگی کارون، ازبینرفتن کشاورزی و ورود فاضالب به این رود شمار باالی آتشسوزی که اغلب به دلیل اختالفات قومی و دالیل انسانی رخ میدهد

تخریب زیستگاه و چرای بیرویه و نشست 1/5 متری دشت اردبیل برداشت نادرست از منابع آبی، حفر چاههای متعدد و کاشت محصوالت آب بر کشاورزی و مدیریت ناصحیح مصرف آب در بخش شرب و صنعت در سه دشت اردبیل، مغان و مشگینشهر مرگ میلیونها ماهی رودخانه قرهسو به دلیل ورود آلودگی فاضالب تصفیهخانه اردبیل به آن کمآبی رود ارس به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی و حفر ۰۰4 چاه غیرمجاز آالیندههای صنعتی و کشاورزی افت آبخوان

جنگلزدایی در جنگلهای ارسباران ناسالمشدن هوای کالنشهر تبریز به دلیل قرارگرفتن واحدهای صنعتی بزرگ طوفانهای نمکی برخاسته از دریاچه ارومیه ورود شیرابههای فاضالبهای صنعتی و خانگی به سفرههای زیرزمینی ورود پساب صنعتی و شیمیایی ارمنستان به رودخانه ارس

خشکی دریاچه ارومیه و توفانهای نمکی آلودگی هوا: ۰۹ درصد آلودگی هوا مربوط به ریزگردهایی است که از کشور ترکیه و عراق میآیند مشکل فاضالب کارخانجات صنعتی

شکار بیرویه حیات وحش رهاسازی پسماندهای خانگی و صنعتی ساخت بدون مجوز سد ایالو و مراش آلودگی هوای ناشی از فعالیت سه واحد تصفیه روغن و مواد غذایی

فاجعه زیستمحیطی با برنامهریزی برای 53 سد در کردستان بحران آب و ریزگرد دو چالش اصلی محیط زیست کردستان مشکالت کانی بل و دریاچه زریبار

برداشتهای غیرمجاز و بسیار زیاد از رودخانه قرهسو و ریختن فاضالبهای صنعتی و انسانی از همه کارخانهها، دامداریها و روستاهای مسیر در این رودخانه پسماندهای شهری معضل ریزگردها که از کانونهای داخلی و خارجی به این استان

دریاچه حوض سلطان، کمآبی آن و احتمال برخاستن توفان نمک احداث مونوریل در بستر رودخانه و پسماندهای پزشکی

جادهسازی و تخریب منطقه حفاظتشده اشترانکوه، خشکیدن رودخانه کشکان به دلیل حفر چاههای غیرمجاز، برداشت بیرویه و کاشت محصوالت آببر در اطراف آن کمآبی و کاهش تنوع زیستی تخریب جنگلهای بلوط و مرتعها تاالب «تنور در» به دلیل احداث شیالت و مجوزهای بهرهبرداری پرورش ماهی، به صد هکتار کاهش یافته، تخلیه آب این تاالب به وسیله حفر کانال و تبدیل آن به زمینهای کشاورزی

آتشسوزی جنگلها و نبود نیروی کافی ازبینرفتن بلوطستانها به دلیل خشکسالی و افت کمبود نیروی انسانی محیطبان مرگ تاالبها

«مدیریت پسماند» مهمترین مسئله محیط زیست استان همدان بحران آب برداشت بیرویه از معادن تخریب باغات استان

فعالیتهای بهرهبرداری نفت و گاز و مشکالت محیط زیستی پی آن آتشسوزی جنگلها و نداشت امکانات و نیروی کافی ریزگردها که اغلب کانونهای خارجی دارند

کمبود محیطبان شکار بیرویه گونههای جانوری تخریب و بوتهکنی گونههای گیاهی در سطح استان پدیده گرد و غبار رهاسازی پسماندها بدون توجه به مالحظات زیستمحیطی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.