تهران 1400 درآرزوی شهرآرام

نگاهی به برنامههای «محمدعلی نجفی» برای اداره پایتخت

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌شهرداری - نورا حسینی

از میان فهرســت 12نفره منتخبان شورا، سرانجام مرد آرام شورای سوم بهعنوان گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب شد. شاید در روزهای اولی که نام نجفی برای شهرداری تهران مطرح شد کمتر کســی فکر میکرد حضور او جدی باشد. انصراف او از ســازمان میراث فرهنگی بهدلیل ناراحتــی قلبی و احتمال حضور دوباره او در دولت دلیل اصلی این بود که مطرحشدن نام محمدعلی نجفی بهعنوان شهردار آینده تهران جدی نباشد، اما با قطعیشدن کنارهگیری محسن هاشمی، تبدیل به اصلیترین گزینه شهرداری تهران شد.

گفته میشــود او پیــش از حضور در رقابتهــا دیداری با رئیس مجلس شــورای اســالمی و رایزنیهایی با دولت داشته اســت. در جلســهای که برنامههایش را برای منتخبان شورای پنجم ارائه میکرد هم تأکید کرد اعالم آمادگی برای حضور در شهرداری تهران با هماهنگی حسن روحانی بوده است. نجفی در برنامههایش بیشتر به نقاط ضعف موجود اشاره و راهکارهایی کلی برای رفع این نواقص ارائه کرد. مهمترین موضوعی که او در جلسه منتخبان شورای شهر پنجم تهران بر آن تأکید کرد، مبارزه با فســاد بود. او که اصلیترین راه مبارزه با فساد را شفافسازی شهرداری تهران میدانست، وعده داد تمامی قراردادهای باالی یک میلیارد تومان را در دو ماه از آغاز فعالیتهایش روی سامانه شــهرداری قرار دهد. برنامه مشــخص او برای مقابله با فساد و رانت، نصب سامانه افشای همه قراردادهای شهرداری با جزئیات و راهکارش برای تورم نیروی انســانی اســتفاده از سرمایههای اجتماعی با جلب مشارکت مردمی در اداره شهر بود.

مشارکتاجتم­اعیشهروندا­ن

نجفی در برنامه کتبی خود که با شعار شهر امید و مشارکت و شــکوفایی برای اداره تهران تا سال 1400 تنظیم کرده بود، 14 محور اصلی در دو بخش شــهرداری و شــهر تهران تعریف کرده بود. ایجاد شفافیت و سالمت اداری در سیستم شهرداری، ایجاد آرامش و آســایش برای شهروندان تهرانی، ایجاد سیستم بازرســی مخفی در مجموعه مدیریت شهری و هماهنگی برای اخذ اختیارات ویژه از دستگاه قضائی برای شناسایی فساد اداری و تحول در سهم درآمدهای شهری بخشی از برنامههای نامزد نهایی شهرداری تهران بود. یکی از نقاط قوت نجفی را رابطه خوب او با دولت میدانند که میتواند پایانی بر محرومیت طوالنیمدت تهران از حمایتهای دولت باشــد. او در جلسه منتخبان شورا اعالم کرد وزیر کشــور در شــوخی که او بســیار جدی گرفته است، برگههای ســفیدامضا­یی به او داده که مشکالتی را که با حمایت دولت حل میشــود، رفع کند. نجفی یک وعده مهم دیگر به پایتختنشــ­ینان داده که درآوردن ردای سیاست از تن شهردار است. در سالهای گذشته یکی از مشکالت شهر تهران شهردارانی بود که به سودای پاستور کلیدداری بهشت را قبول کردند؛ اما نجفی تأکید کرد اعتقادی به اینکه راه پاستور از بهشت میگذرد ندارد و پس این چهار سال دیگر پست مدیریتی در نظام جمهوری اسالمی نخواهد گرفت.

او برای تحقق یک مدیریت فراجناحی مرزبندی بین صندلی سیاســی از صندلی حرفهای را مطرح کرد و خط قرمز انتخاب مدیران را نداشتن هیچگونه شائبه مالی تأییدشده و تأییدنشده عنوان کــرد و اخالقمداری و قانونپذیــ­ری را دو ویژگی دیگر

مدیرانشبرش­مرد. تأکید نجفی بر خصوصیسازی

تســهیلگری بهجای تصدیگری و برونسپاری فعالیتهای شــهرداری از دیگر بخشهای مهم برنامههــا­ی نجفی بود. او حتی در برنامههایش آورده که پرو های نیمهتمام را به بخش خصوصی واگذار میکند. تأکید نجفی بر خصوصیسازی، برخی را نگران کرده که این خصوصیســاز­ی ممکن است درنهایت از لحاظ اقتصادی به نفع مردم تمام نشــود. برخی بهشوخی قبل از انتخاب نجفی، میگفتند ممکن اســت او سرسره پارکها را هم به بخش خصوصی واگذار کند. در کلیات برنامه نجفی برای تهران کوشش شده با تمرکز بر مسائل و چالشهای پیشروی شهر و شهرداری تهران از اسناد باالدستی مانند قانون اساسی و سند چشمانداز 02ساله اسناد مصوب مرتبط با شهر تهران نظیر طرح راهبردی و ساختاری طرح جامع، طرح تفصیلی شهر تهران و برنامه پنجســاله دوم و طرحهای موضوعی مانند طرح جامع حملونقل برای گشودن افقهای نو بهرهبرداری شود.

شهر برای انسان

نجفی در این برنامهها درباره نگاهش به روابط انسانی در شهر گفته اســت: «در باور من شهر برای انسانها ساخته میشود و از روابط انســانی و ساختار اجتماعی هویت میپذیرد؛ بنابراین همه برنامهها و فعالیتها باید در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و آرامش و آسایش انسانها تهیه و اجرا شود. دستیابی به شهری انسانمحور، هدف این برنامه است و در این نگاه است که بهتدریج مردم شهرداری را از آن خود میدانند و به آن اعتماد میکنند و نسبت به شهر و مسائل و مشکالت آن احساس تعلق و مسولیت میکنند و رابطه ارگانیگ و صمیمی میان مردم و این نهاد برقرار میشود و امید به آینده بهتر برانگیخته خواهد شد. ارتقای کیفیت زندگی شهروندان هدف اصلی این برنامه است؛ بنابراین مجموعه فعالیتهای نرم بر اقدامات سخت مقدم است. او قرار است براساس این برنامه اولین قول خود به شهروندان تهرانی را که فراهمکردن شــرایط مطلوبتر زیســت شهری و زندگی شهروندی بهتر در چهار سال آینده است، عملیاتی کند. نجفی قرار اســت تمام تالش خود را انجام دهد که در برابر شهروندان تهرانی روسفید شود و دو خواسته اصلی آنها یعنی ایجاد آرامش که جنبههای روحی، معنوی و روانی شــهروندان را در زندگی شهری مد نظر دارد و دوم ایجاد آسایش که جنبههای فیزیکی و مادی زندگی آنها را دربر خواهد گرفت، محقق کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.