چشمانداز شهر در افق 14۰4

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌شهرداری -

تهران شهری برای همگان با فرهنگی مترقی و اصالت و هویت ایرانی- اسالمی تهران شهری انسانمحور با تأکید بر اخالق شهروندی و ارتباطات انسانی تهران شهری مشارکتجو با مشارکت حداکثری شهروندان و سازمانهای مردمنهاد و شبکههای اجتماعی تهران شهری هوشمند دانشپایه و نوآور تهران شهری ایمن و تابآور در برابر مخاطرات تهران شهری پاک و سرسبز و دوستدار محیط زیست تهران شهری بانشاط و برخوردار از عرصههای عمومی متنوع و گسترده تهران شهری پایدار و منسجم و متعادل برای سکونت، فعالیت و فراغت تهران شهری عدالتمحور و مدافع حقوق شهروندی و آسیبدیدگان اجتماعی تهران شهری در تراز جهانی با عملکرد فراملی شهرداری تهران نهادی شفاف و عاری از فساد شهرداری تهران نهادی پاسخگو و مسئولیتپذی­ر شهرداری تهران نهادی کارا و تسهیلگر شهرداری تهران نهادی مشارکتپذیر با نگاه محلهمحور شهرداری تهران نهادی پیشتاز در خدماترسانی با رویکرد اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نهادی همکار در بهرهگیری از ظرفیتهای عمومی و دولتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.