تکنولوژی برای کمک به معلوالن

Jameh Pouya - - جها‌ن معلوالن -

Dot را میتوان اولین ساعت هوشمند بریل در جهان دانست. این وسیله در مقایسه با دیگر ابزارهای الکترونیکی­خطبریلکارب­ردبیشتری داشته و هزینه بهمراتب کمتری برای افراد نابینا به همراه دارد. Dot به فرد نابینا کمک میکند در هر زمانی به پیامها، توییتها و حتی کتابها دسترسی داشته باشد

تکنولوژی و پیشرفتهای عرصه فناوری همواره به کمک افرادی آمده که از اختالالت بینایی، گفتاری، حرکتی و دیگر معلولیتها رنج بردهاند. صدها نمونه از این نوع اپلیکیشنها و ابزارهــا در بازار وجود دارد که این افراد با اســتفاده از آنها میتواننــد کارهای روزانه و عادی خــود را بهمراتب راحتتر انجام دهند. از کمکرسانی به هنگام خواندن مطالب با وجود ناتوانیهای بصری و مشــارکتدا­دن افراد ناشنوا در مکالمات گروهی تا کمک به بیمارانی که از لرزش دست رنج میبرند، همگی فقط بخشــی از کمکهایی اســت که این ابزارهای فناوری در اختیار افراد قرار میدهند. در ادامه به نمونههایی از موفقترین این اپلیکیشنها و ابزارها اشاره میشود. Dot

Dot را میتوان اولین ســاعت هوشــمند بریل در جهان دانســت. این وسیله در مقایسه با دیگر ابزارهای الکترونیکی خط بریل کاربرد بیشــتری داشته و هزینه بهمراتب کمتری برای افراد نابینا به همراه دارد. Dot به فرد نابینا کمک میکند در هر زمانی به پیامها، توییتها و حتی کتابها دسترســی داشته باشــد. از لحاظ فنی، این ابزار با شش نقطه در چهار ســتون کار میکند که تمامی این نقاط روی صفحهنمایش ساعت هوشمند قرار گرفته است. این نقطهها باالتر و پایینتر میرود تا در هر زمانی چهار حرف مخصوص بریل را شــکل دهد. این وســیله میتواند بهراحتــی از طریق بلوتوث به هر گوشی هوشمندی متصل شده و سپس متن مربوط به ایمیل یا پیام را برای صاحبش به خط بریل تبدیل کند.

تاکیت

تاکیت درواقع یک وســیله ابداعی برای کمک به افرادی اســت که از اختالالت کالمی و زبانی رنج برده و در برقراری ارتباط با دیگران مشکل دارند. این وسیله تلفظهای فهمناپذیر را به کلمات قابل درک تبدیل کرده و موجب میشود با وجود اختالل کالمی فرد، اطرافیان بتوانند بهدرستی متوجه منظور و نیت او شوند. یکی از مزیتهای مهم تاکیت این است که به هر زبانی کار میکند. این وسیله در ابتدا الگوهای کالمی فرد استفادهکنن­ده را شناسایی کرده و یاد گرفته و یک دیکشنری کالمی شخصی ایجاد میکند؛ در ادامه تلفظهای فهمناپذیر را شناســایی و مشــخص کرده و به اینترتیب فرد میتواند بهراحتی با دیگران ارتباط برقرار کند.

متنخوانانگ­شتی

این وسیله کوچک به افراد معلول کمک میکند تا بهراحتی متون و نوشــتههای خود را بخوانند. این ابزار دو کاربرد دارد؛ افراد با کمک آن میتوانند متنهای نوشتهشــده روی یک کتاب یا ابزار الکترونیکی مانند گوشــی همــراه یا لپتاپ را بهراحتی مطالعه کنند؛ همچنین بهعنوان ابزار ترجمه زبان نیز استفاده میشود. فرد میتواند این وسیله را دور انگشت خود قرار داده و پس از اشــاره به بخشــی از کتاب یا نوشته، آن را بهراحتی مطالعه کند. دوربین کوچکی روی متنخوان انگشتی قرار دارد که متن مدنظر را اســکن کرده و پس از شناسایی کلمات، آن را به یک پیام صوتی تبدیل میکند. این وسیله از طریق لرزش به خواننده اطالع میدهد که چه زمانی در ابتدا یا انتهای خط قرار دارد یا اینکه چه زمانی به خط بعدی برود.

نقشهمکانیا­بیخدمات

برای افــرادی که معلولیت ندارنــد، پلکانهای متحرک مخصوص ویلچر و اتاقکهای قابل دسترسی این صندلیها چندان موضوع مهمی به حساب نمیآید. بسیاری از مکانهای عمومی نیز مجهز به این تســهیالت نیستند. همین مسئله باعث ناراحتی و زحمت آن دســته از افرادی میشود که باید با ویلچر در ســطح شهر رفتوآمد کنند. فرد معلول با نصب این اپلیکیشن روی گوشــی هوشمند خود درباره وجود این پلهها و اتاقکها در مکانهای عمومی مثل رستورانها، هتلها، فروشــگاهه­ای زنجیرهای ...و اطالعات به دست میآورد. این نقشــه همچنین مکانهای عمومی دارای این تسهیالت را رتبهبندی کرده و با عالمت ستاره نشان میدهد کدام محل خدمات بیشتری ارائه میکند. در این صورت فرد معلول حق انتخاب بیشتری پیشروی خود خواهد دید.

ابزار کمکی غذاخوری

وســیلهای اســت که هنگام غذاخوردن به فــرد دارای معلولیتهای حرکتی کمک کرده و با وصلشــدن به قاشق یا چنگال او باعث میشود خوردن غذا راحتتر شود. این ابزار بیشتر برای بیمارانی مناسب اســت که از امراضی همچون پارکینســو­ن رنج میبرند یا وجــود دیگر اختالالت حرکتی موجب لرزش دستان آنها میشود. این وسیله کوچک، لرزش دست فرد بیمار را تا 70 درصد کاهش داده و موجب میشود محتویات قاشق بهراحتی وارد دهان بیمار شود. در کنار این وسیله، یک دستگیره ثابتکننده، یک شارژر و سه قاشق در اندازههای مختلف قرار دارد. هر بار شــارژکردن این دستگاه میتواند برای چند وعده غذایی استفاده شود.

چشمان من باش

«چشمان من باش» درواقع یک اپلیکیشن فوقالعاده است که به افراد نابینا کمک میکند دنیای اطراف خود را ببینند. از طریق این اپلیکیشن، فرد نابینا میتواند به تعدادی داوطلب در اطراف خود وصل شود. پس از وصلشدن به فرد داوطلب، از او در کمکهای سادهای همچون کنترل تاریخ انقضا روی پاکت شــیر به هنگام خرید ســؤال میکند. افراد داوطلب، درخواستهای کمک را روی گوشیهای خود مشاهده کرده و در صورتیکه مشغول به انجام کاری باشند، این اپلیکیشن ســراغ فرد دیگری رفته و از او کمک میگیرد. هر درخواست کمک یک تماس ویدئویی با فرد داوطلب ایجاد کرده تا آنها بتوانند به فرد نابینا کمک کنند.

گوشیهای sesame

این روزها گوشیهای همراه نیاز عادی هر فرد و بهویژه افراد معلول به حساب میآیند؛ اما گوشیهای عادی نمیتوانند برای افرادی که محدودیت حرکتی دارند، چندان مؤثر و مفید باشد. بر همین اساس گوشــی sesame که نیازی به لمسکردن ندارد، برای افراد معلول ســاخته شــده است. این گوشی به گونهای طراحی شــده که با حرکات ســر و با کمک دوربین جلوی خود کار میکند. بر این اساس فرد معلول بدون اینکه از انگشت خود استفاده کند، فقط با حرکات سر، کارهای معمول در گوشــی همچون تماسگرفتن و موسیقی پخشکردن را انجام میدهد. کنترل صوتی نیز در آن وجود دارد که فرد دیگر هیچ نیازی به استفاده از انگشتانش نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.