ﮐﺎرن ﻧﯿﺒﺮگ

JameJam - - داﻧﺶ -

در ﺷــﻬﺮﯾﻮر /1392 ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،2013 در ﻃــﻮل ﺳــﻔﺮ دوم ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ، ﻧﯿﺒــﺮگ ﯾﮏ داﯾﻨﺎﺳﻮرﻋﺮوﺳــﮑﯽ ﺑــﺮاي ﭘﺴــﺮ ﺳﻪ ﺳــﺎﻟﻪاش ﺳﺎﺧﺖ. ﺷــﺎﯾﺪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي در ﻓﻀﺎﺳﺖ ﮐﻪ ازﺧﺮده ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺳــﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﺮوﺳــﮏ ﭘﺎرﭼﻪاي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺣﺴــﺎس ﻋﻤﯿﻖﺗﺮي ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ اﺷــﺨﺎص زﻧﺪﮔﯿﺶ ﮐﻪ دورﺗﺮ از او در زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاك ﮔﺬارد. از ﺳــﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮهاي از ارﺗﺒﺎط اﺣﺴﺎﺳــﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺒﺮگ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد.

ﻧﯿﺒﺮگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ازﻗﺒﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷــﻢ. ﻫﺮ ﺗﮑﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺳــﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي آن در ارﺗﺒﺎط اﺳــﺖ. وﺟﻮد ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﮐﻮﭼﮑﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﺷﺎي زﻣﯿﻦ از ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺸﺘﺮ درك ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪﺗﺮ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ زﻣﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪار ﺑﺒﺮم، ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اوﺿﺎع ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﺪ!

دﯾﺪن زﻣﯿﻦ از ﻓﻀﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ. ﻧﯿﮑﻮل اﺳــﺘﻮت، ﻓﻀﺎﻧﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽدوﺑﺎرﺑﺎﺷﺎﺗﻞﻓﻀﺎﯾﯽدﯾﺴﮑﺎوريﭘﺮوازﮐﺮدوﺑﺎﻧﮕﺎهﺟﺪﯾﺪيﺑﺮايﺧﻠﻖآﺛﺎرﻫﻨﺮيﺑﺎ ﻫﺪفﮐﻤﮏﺑﻪﺣﻞﭼﺎﻟﺶﻫﺎيﺳﯿﺎرهزﻣﯿﻦوﻧﺸﺎندادنﺗﻌﺎﻣﻞﻫﻨﺮوﻋﻠﻢﺑﻪزﻣﯿﻦﺑﺎزﮔﺸﺖ. ﮐﺮﯾــﺲ ﻫﺪﻓﯿﻠــﺪ، ﻓﻀﺎﻧــﻮرد ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ: در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ ﺑــﻪ دور زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪم، اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ارﺗﺒﺎط دارم.

ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ دوﯾﺮ ﺳــﻮﻟﯿﻮان، ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ، اوﻟﯿﻦ زن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل /1363 1984 راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد. او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و در ﻣﺪت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﺤﺮك و ﻋﻼﻗﻪ ﭼﯿﺰي در ﻣﻦ ﭘﺮورش ﻧﯿﺎﻓﺖ. اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﻨﺎﻇﺮ وﻋﮑﺎﺳﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﻢ، ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻢ.

ﺳﻮﻟﯿﻮان ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﻧﺎﺳﺎ، در اداره ﻣﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و ﺟﻮي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ. او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ زﻣﯿﻦ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﯾﺎدي ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎﺷﺎي آن

ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.