اﺗﻬﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﻨﺎى ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻧﺪارد

JameJam - - ﺳﯿﺎﺳﻰ -

ﻧﻮذر ﺷﻔﯿﻌﯽ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﺎمﺟﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘــﯽ، وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺴــﻠﻂ ﺑﺎﺷــﺪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪزا وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮوز ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺳــﻮرﯾﻪ در ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﺮ ﻏﻮﻃﻪ ﺷﺮﻗﯽ و دوﻣﺎ ﺳﺖ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد از ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

وي ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳــﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﺳــﻮرﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ادﻋﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻻزم را ﺑﺮاي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﺳﻮرﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷــﻔﯿﻌﯽ اداﻣﻪ داد: ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳــﻮرﯾﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻧﻔﻮذ رﻗﺒﺎي آﻧﻬﺎ در ﺳــﻮرﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽﺷــﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎﺧﺖ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ روﺳــﯿﻪ و اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر، از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﺧﻼل در روﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﺳــﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه اﻓﺰود: ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪاي ﻋﻠﯿﻪ ﺳــﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد اﺧﻼل در روﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و روﺣﯿﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.