ﺳﯿﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﺳﻌﻮديﻫﺎ

JameJam - - اﻗﺘﺼﺎد -

ﺳﯿﻨﻮﭘﮏ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺳﯿﺎﺳﺖ، ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ از ﺳــﻮي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن واردات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺧﻮد را از ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ آراﻣﮑﻮي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 40 درﺻﺪ در ﻣﺎه ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ./ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.