ﺻﻌﻮد ﺑﻮرسﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از وﻋﺪهﻫﺎي ﭼﯿﻦ

JameJam - - اﻗﺘﺼﺎد -

ﭘــﺲ از آن ﮐﻪ ﺷــﯽ ﺟﯿﻦ ﭘﯿﻨﮓ، رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭼﯿﻦ وﻋــﺪه داد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي وارداﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﭼﻮن ﺧﻮدرو را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﺑﻮرسﻫﺎي آﺳــﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ روﻧﺪي ﺻﻌﻮدي در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ./ روﯾﺘﺮز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.