دوﻟﺖ دﯾﺮ ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﻰ ﮐﺮد

JameJam - - اﻗﺘﺼﺎد -

ﻣﻌــﺎون ﭘﮋوﻫــﺶ اﻗﺘﺼــﺎدي ﻣﺮﮐــﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮراي اﺳــﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﮔﻔﺖ: 19 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر داﺷــﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷــﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﯾــﺪ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎزار را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳــﻤﻰ درﺧﺼﻮص دﺳﺘﺮﺳــﯽﻫﺎي ارزي ﻧﯿﺰ اﻓــﺰود: از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در دﺑﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﺸــﻮﯾﯽ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاي اﺷــﮑﺎل در دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎي ارزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻟﺬا دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﭼﺮا ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸــﯽ ﻧﮑﺮده ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳــﺖ. ﻗﺎﺳــﻤﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻈﺎرات را ﯾﺎدآور ﺷــﺪ و ﮔﻔﺖ: از ﻣﺎهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺷــﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺪاﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺸــﺎوران رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺮاه ﺷــﻮﻧﺪ. از ﺳــﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ روي آورﯾﻢ ﻟﺬا ﻧﻈﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ ارزي ﮐﺸــﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎرش ﺑﺮاي ﮐﺸــﻮر روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.