اﻋﺘﺮاض اﻧﮕﻠﯿﺴﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺳﻼح ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

JameJam - - ﺟﻬﺎن -

ﻓﻌــﺎﻻن ﺿــﺪ ﺟﻨﮓ در اﻧﮕﻠﯿــﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺴــﻠﯿﺤﺎت در ﺷــﻬﺮ ووﺳﺘﺮﺷــﺎﯾﺮ، اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺴــﻠﯿﺤﺎت از ﺳــﻮي اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺳــﭙﻮﺗﻨﯿﮏ، در ﻃﻮل ﺳــﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ و ﻓﻌﺎﻻن ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎرﻫﺎ از دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺎدرات ﺑﻤﺐ و ﻣﻮﺷﮏﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ﺳــﻌﻮدي ﮐﻪ در ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺳــﺎﯾﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺷﮑﯽ و ﺧﻤﭙﺎره روﮐﺴﻞ در ﺷﻬﺮ ووﺳﺘﺮﺷﺎﯾﺮ ﻗﺮار دارد.

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳــﺎس ﻧﯿﮑﻮﻻس ﮐﻮﭘﺮ، ﺳــﺨﻨﮕﻮي ﮔﺮوه ﺻﻠﺢ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﺳــﭙﻮﺗﻨﯿﮏ اﻋﻼم ﮐﺮد: ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺻﺎدرات ﯾﮑﻬﺰار ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ﺳــﻌﻮدي اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ. اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺴــﻠﯿﺤﺎت از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارد. ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺴﯿﺮ ورودي ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ وارد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ./ اﯾﺴﻨﺎ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.