ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﻮرﺗﯽ

JameJam - - داﻧﺶ -

ﺳــﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﮐﺮﯾﺴــﺘﻮﻓﻮرﺗﯽ، ﻓﻀﺎﻧﻮرد اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ 199 روز ﺣﻀﻮر ﺑﯽوﻗﻔﻪ در اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، رﮐﻮرد اﻗﺎﻣﺖ ﯾــﮏ زن را در ﻓﻀﺎ در اﺧﺘﯿــﺎر دارد. ﺣﻀﻮر ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت در ﻣﺪار زﻣﯿــﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درك او درﺑﺎره ﺣﻀﻮر اﻧﺴــﺎن در زﻣﯿﻦ ﺷــﺪه اﺳﺖ. ﮐﺮﯾﺴــﺘﻮﻓﻮرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: زﻣﺎﻧــﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﻈﯿﻢ زﻣﯿﻦﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ، زﻣﯿﻦﻟﺮزه، ﺟﺮﯾﺎن رﺳﻮبﻫﺎ (...و ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﺳﯿﺎره را ﺑﻪ ﺷــﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺷــﮑﻞ داد، ﺳﭙﺲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻫﺮام و آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاشﻫﺎ را ﻃﯽ دوراﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ، ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ از ﻓﻀﺎ در ﯾﮏ ﭼﺸــﮏ ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷــﻮد. از دﯾﺪ ﮐﺮﯾﺴــﺘﻮﻓﻮرﺗﯽ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﺛﺎر را ﯾﮑﺸﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. وي ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ: زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎي ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻮﯾﮋه در ﻃﻮل روز از ﻓﻀﺎ دﯾﺪ، ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن در آن ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ در ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎنﺑﻨﺪي زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﺣﻀﻮر اﻧﺴــﺎن ﺑﺴــﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﻀﻮر داﺋﻤﯽ و ﻧﻪ ﻟﺤﻈﻪاي در اﯾﻦﺳــﯿﺎرهداﺷــﺘﻪﺑﺎﺷﯿﻢ،ﺑﺎﯾﺪﻫﻤﭽﻮنﯾﮏﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺴﺎﻧﯽﺑﺎﻫﻢﻣﺘﺤﺪﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺑﻪﺧﺎﻃﺮﮔﺮاﻧﺶوﺣﯿﺎت،ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﯽ از زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷــﺪه و از آن دور ﺷﻮﯾﻢ. ﺣﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺶ دﻫﻪ از ﺣﻀﻮر اﻧﺴــﺎن در ﻓﻀﺎ ﻣﯽﮔﺬرد، ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﻓﻀﺎ و ﺑﺎﻻي اﻓﻖ ﻣﻨﺤﻨﯽوار زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷــﺎ ﮐﻨﻨﺪ. از ﺳــﺎل ‪1961 /1340‬ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ 556 ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺬاب را داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻓﻘﻂ 24 ﻧﻔﺮاز اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد. ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ آن ﺳﻮي ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ؛

آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﭘﺸﺖ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.