6 راه ﺑﺮاى ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼﺎد دﻻرﯾﺰه

JameJam - - صفحه اول -

ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﺪت دﻻرﯾﺰه ﺷــﺪه و واﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺑﯿﺶ از ﺣــﺪى ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر واﺣﺪ ﭘﻮﻟﻰ آﻣﺮﯾــﮑﺎ دارد. در اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﻰ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬارى ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎى ارزى ﮐﺸــﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷــﻰ از ﻫﻤﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ دﻻر اﺳﺖ. آﻣﺎ رﻫﺎﯾﻰ از اﯾﻦ دﻻرﯾﺰه ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده و اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮورى اﺳﺖ. دﻻرﯾﺰه ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺎومﺳﺎزى اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺎبآورى در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدى، ﭼﺎرهاى ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ دﻻر ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺶ راﻫﮑﺎر اراﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

-1 اﺳــﺘﻔﺎده از ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎى ﭘﻮﻟﻰ دو و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ. اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎى ﺗﺠﺎرى اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرى ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻮازﻧﻰ دارد ﻣﺜﻞ ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎى ﭘﻮﻟﻰ دو و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎرى دو ﻃﺮف ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻻر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

-2 ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺘﺮوﯾﻮآن اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﭘﺘﺮوﯾﻮآن ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻧﻔﺘﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﯾﻮآن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﻨﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﮐﻠﯿﺪ زدهاﻧﺪ و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺑﻪ دﻻر در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺘﻰ اﺳــﺖ. اﯾﺮان ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤﺪهاى از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﺶ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺳــﺖ، ﺑﺎﯾــﺪ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﺷــﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎرى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﻮآن ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺮارداد ﺷﺮط ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﯾﻮآن ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬارد.

-3 ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻻﻫﺎى اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﻰ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ واردات و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دﻻر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. در ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﻰ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات ﻫﺴــﺘﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎدى وارداﺗﻰ، دﻻرﯾﺰه ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.

-4 روﺳــﯿﻪ در ﺳــﺎلﻫﺎى اﺧﯿﺮ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ دﻻر،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳــﺒﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻃﻼ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

-5 ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﻣﻮﺳــﻮم ﺑﻪ ﺑﺮﯾﮑﺲ ﻓﺮﺻﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴــﺘﮕﻰ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻻر دارﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ. اﯾﻦ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺟﻨﮓ ارزى ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ دﻻر ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺑﺮﯾﮑﺲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ دﻻر در ﺗﺠــﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐــﻪ اﯾﺮان ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

-6 آﻗﺎى ﺳﯿﻒ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻻر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﻮرو ﺑﺮوﯾﻢ، ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻰ اروﭘﺎﯾﻰﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻧﺎدرﺳــﺖ اﺳــﺖ. ﺑﻪ ﺟﺎى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ ﯾﻮرو ﺑﻪ ﺟﺎى دﻻر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺪ ارزى روﺑﻞ روﺳﯿﻪ، ﯾﻮآن ﭼﯿﻦ و ﯾﻮرو را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﻻر ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﮐﺎر رﯾﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮى دارد.

دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﺷﻘﺎﻗﻰ ﺷﻬﺮى اﻗﺘﺼﺎددان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.