اﯾﻦ ﭼﻪ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ؟

JameJam - - اﻗﺘﺼﺎد -

رﺋﯿــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ در ﻧﺸﺴــﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ، 21 ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي در دوﻟــﺖ ﮔﻔــﺖ: ﯾﮑــﯽ از ﻣﺸــﺎوران رﺋﯿﺲﺟﻤﻬــﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز اﻓﺰاﯾــﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘــﺲ از آن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و وزرا ﻧﺮخ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ! اﯾﻦ ﭼﻪ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ؟

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪاي در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮاي رﺻﺪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ارزي اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ: در اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺼﺎرف اﺳــﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﺷــﮑﺎﻻﺗﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ روﯾﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد: ﺗﺸــﮑﯿﻞ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺧﻄﺮﺷــﮑﻞ ﮔﯿﺮى راﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻧﻤﯽﺷﻮد.

وي اﻓﺰود: ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺷــﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪاي از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي رﺻﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.