آﻧﻬﺎﮐﻪﺟﻨﮓ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اروﭘﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺟﻨﮓاﻓﺮوزي در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻼش ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ

JameJam - - صفحه اول -

ﭘﯿﺮوزيﻫﺎي ارﺗﺶ ﺳــﻮرﯾﻪ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازهاي ﺑﺮاي ﺣﺎﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮي و در راس آﻧﻬﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳــﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدﮐﻪ اﮐﻨﻮن آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪاي را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﭘﯿﺮوزيﻫﺎي ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﺮورﯾﺴــﺖﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازهاي ﺑﺮاي ﺣﺎﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺮورﯾﺴــﺘﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮي و در راس آﻧﻬﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳــﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدﮐﻪ اﮐﻨﻮن آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷــﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪاي را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻣﯽﺷــﻮد از ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎي ﻟﻔﻈﯽ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾــﮑﺎ درﯾﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻤﻠﻪ دو روز ﭘﯿﺶ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴــﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫــﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ارﺗﺶ ﺳــﻮرﯾﻪ و ﻧﯿﺰ از ﺷﮑﺴــﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ در دوﻣــﺎ و ﺧﺮوج ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺟﯿﺶاﻻﺳــﻼم ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ﺳــﻌﻮدي ﺑﻮد. ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزي ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺳــﻮرﯾﻪ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﺸﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳــﺖ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ واﮐﻨﺶ ﺳــﻮرﯾﻪ و روﺳﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺟﻠﺴــــــﻪ ﭘــﺮ ﻫﻤﻬﻤــﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ

15 ﻋﻀﻮ ﺷــﻮراي اﻣﻨﯿﺖ دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ در ﺟﻠﺴــﻪاي ﻓﻮقاﻟﻌــﺎده در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳــﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ادﻋﺎﯾﯽ در ﺷــﻬﺮ دوﻣﺎ در ﻏﻮﻃﻪﺷــﺮﻗﯽ دﻣﺸــﻖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪه دهﻫﺎ ﮐﺸــﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﻨﻪ درﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻟﻔﻈﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﺮب و روﺳــﯿﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸــﻨﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﺿﻊ روﺳﯿﻪ و ﻏﺮب، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﯾﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮك ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﯿﮑﯽ ﻫﯿﻠﯽ، ﺳــﻔﯿﺮ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧــﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ رايﮔﯿﺮي ﺷــﻮراي اﻣﻨﯿﺖ درﺑــﺎره ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣــﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪن ﻋﻮاﻣﻞ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳــﻮرﯾﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮد. وي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺳﯿﻪ را ﺑــﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ ﺳــﻮرﯾﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷــﺪ، ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸــﻮرش ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ادﻋﺎﯾﯽ در دوﻣﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸــﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ، ﺷــﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدي در ﻣﺠــﺎزات دوﻟﺖ ﺳــﻮرﯾﻪ در ﺣﻤﻠﻪاش ﺑﺎ ﺳــﻼح ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎن ﺷﯿﺨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳــﺘﻔﺎده روﺳــﯿﻪ از ﺣﻖ وﺗﻮ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧــﺪ.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاﻧﮕﻠﯿﺲﻧﯿﺰﮔﻔﺖ،روﺳــﯿﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎﯾﺶ در ﺳﻮرﯾﻪ در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﻗﺮار داده، اﻣــﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﺮ ﺟﻨــﮓدراﯾﻦﮐﺸــﻮرراﻃﻮﻻﻧﯽﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد، ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﻊ اﺷﺎﻋﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. روﺳــﯿﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد، ﭘﯿﺶﻧﻮﯾــﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ آن را »ﺑﺪﺗــﺮ« از ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺒﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. واﺳــﯿﻠﯽ ﻧﺒﻨﺰﯾﺎ، ﺳﻔﯿﺮ روﺳﯿﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﮔﻔﺖ: ﻏﺮب از ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ در ﺳــﻮرﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿــﺲ ﺧﻂ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﺳــﯿﻪ را دﻧﺒﺎل و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺑﺎﯾــﯽ آن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻔﯿﺮ روﺳــﯿﻪ ﮔﻔﺖ، ﺗﺮورﯾﺴــﺖﻫﺎ ﻣﻮاد ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳــﻮرﯾﻪ دارﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺣﻤﻠﻪ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در دوﻣﺎ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ. وي در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﺑﻪ واﺷــﻨﮕﺘﻦ ﻫﺸﺪار داد در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺻﻒ آراﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺑﻪ دﻧﺒــﺎل ﮐﺸــﻤﮑﺶﻫﺎي ﻟﻔﻈﯽ در ﺷــﻮراي اﻣﻨﯿﺖ، ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪي ﺧﻮد در درﯾﺎي ﺳــﯿﺎه آﻣﺎده ﺑﺎش داد. اﯾﻦ ﻧــﺎوﮔﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ روﺳــﯿﻪ و ﻣﺴــﺘﻘﺮ در درﯾﺎي ﺳﯿﺎه، درﯾﺎي آزوف و درﯾــﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳــﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﯾﮑﯽ از ﻧﺎوﺷــﮑﻦﻫﺎي ﻣﻮﺷــﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷــﺮق درﯾﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳــﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. دوﻣﯿﻦ ﻧﺎوﺷﮑﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧــﺎم ‪USS Porter‬ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺑﻪ درﯾﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺧﺒﺮي دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ، ﺟﻨﮕﻨﺪهﻫﺎي روﺳــﯿﻪ دﯾﺮوز ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻧﺎوﺷــﮑﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴــﺘﻘﺮ در آبﻫﺎي درﯾــﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘــﺮواز درآﻣﺪﻧﺪ. ﯾﮏ ﻧﺎوﺷــﮑﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 100 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻨﺪر ﻃﻮﻃﻮس در ﺳﻮرﯾﻪ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه درﯾﺎﯾﯽ روﺳﯽ ﻗﺮار دارد، رﺻﺪ ﺷﺪ. رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در وزارت دﻓﺎع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر )ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن( اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ، ﻧﺎوﺷﮑﻦ ﯾﻮ.اس. اس دوﻧﺎﻟﺪ ﮐﻮك ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻨﺪر ﻗﺒﺮس را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آبﻫﺎي ﺳــﻮرﯾﻪ ﺗﺮك ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ 60 ﻣﻮﺷــﮏ ﻫﺪاﯾﺖﺷﻮﻧﺪه ﻣﺪل ﺗﺎم ﻫﺎوك اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ روزﻧﺎﻣﻪ وال اﺳــﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻧﻮﺷــﺖ، ﻧﺎوﺷﮑﻦ دوم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻇﺮف روزﻫﺎي آﯾﻨﺪه وارد درﯾﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾــﮑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در دوﻣﺎي ﺳﻮرﯾﻪ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد . او ﻋﺼﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ،ﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ زﯾﺎدي دارﯾﻢ و اﻓﺰود ﺗﺼﻤﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺮﻋﺖ اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺮاﻣﭗ اداﻣﻪ داد، دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻤﻠﻪ روز ﺷــﻨﺒﻪ در دوﻣﺎﺳﺖ. ﯾــﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎ در ﺷــﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد، 70 درﺻﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺗﺮاﻣﭗ از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳــﻮرﯾﻪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺮاﻣﭗ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳــﻼح ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ اﺳــﺖ و آﻣﺮﯾــﮑﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﺪاﺑﯿــﺮ ﻣﺠﺎزاتﮐﻨﻨﺪه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد. ﺟﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ از اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﭼﻨــﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳــﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺒــﺮ داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎرج از ﺷــﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪاي دﺳــﺖ ﺑﺰﻧﺪ . اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑــﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻓﺎش ﻧﺸﻮد،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و ﻃﺮح آﻣﺮﯾــﮑﺎ را درﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳــﻮرﯾﻪ ﻓﺎش ﻧﮑﺮده اﻣــﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﻣﺸــﻖ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن اﻣــﻮر ﺟﻨﮓ ﺳــﻮرﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷــﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷــﺮﮐﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ واﺷــﻨﮕﺘﻦ در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻫﻤﯿــﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮي ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــﺪ، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴــﻠﺢ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾــﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑــﺮاي اﺟﺮاي ﯾــﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺸــﺘﺮك ﺑــﺎ آﻣﺮﯾــﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. روﺳﺎي ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻃﺮﺣــﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿــﺪ ﺑﺸــﺎر اﺳــﺪ در واﮐﻨﺶ ﺑــﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ادﻋﺎﯾــﯽ در دوﻣﺎي ﺳــﻮرﯾﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

دﻓﺘــﺮ ﻧﺨﺴــﺖوزﯾﺮي اﻧﮕﻠﯿــﺲ از ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﺮزا ﻣﯽاز ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺗﺎ ﺑــﻪ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣــﯽ راي دﻫﺪ، ﺧﻮدداري ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴــﺖوزﯾﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺎﺋﯿﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻫﻢ ﮐﺎرش را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.

ﮔﺰارشﻫﺎﯾــﯽ ﻧﯿﺰ درﺑــﺎره ﻓﺮاﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ ﭘﺎك ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳــﯽ واﮐﻨﺶ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ در دوﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳــﻠﻤﺎن، ﺳﻔﯿﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در دوﻣﺎ از ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﻮاﺳــﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره واﮐﻨﺶ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪ. وزارت ﺧﺎرﺟﻪ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،ﺣﻤﻠﻪ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ادﻋﺎﯾــﯽ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳــﻮرﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.