بتهیم هرمری یترقهنار راط ح

ا ب توس د

Jeem - - الصفحة الأولى - مجید حسینزاده irjeem. hosseinzadeh@m. عکس: میثم دهقانی / وحید بیات irjeem. info@

هر س �ال چند روز مانده به چهارش �نبه آخر س �ال، خوراک اصلی رسانه ملی و بسیاری از رسانهها تنه �ا یک نکته میش �ود و آن این که: «نزنید ... خطرناکه بچهها !» بعد کل �ی آمار و ارقام از تعداد س �وخت ههای چهارشنبه س �وری سال گذشته کنار هم قطار میکنند و عکسشان را نشان میدهند و میگویند: اینها همان بچههای بدی هستند که توصیههای ما را جدی نگرفتند و حالا میبینید که به چه حال و روزی گرفتار شدهاند! اما همیشه یک سوال برای ما بدون جواب میماند که چرا مسئولان و دلس �وزان محترم به سمت سرچشمه حرکت نمیکنند و اصولا چرا باید ترقه و مواد منفجره مثل آب معدنی در برخی اماکن شهر فروخته شود و در دسترس نوجوانان، جوانان و حتی کودکان قرار بگیرد. به نظر ش �ما راه منطقی برای پیش �گیری از وقوع حوادث تلخ چهارشنبه آخر سال این است که با فروشندگان این مواد محترقه برخورد کرد یا این که ساعت 9 شب یک فیلم سینمایی تکراری از رس �انه ملی پخش کنیم به امید آن که بتواند جلوی خروج جوانان و نوجوانان از خانههای خود را در این ش �ب سرش �ار از ترس و دلهره بگیرد؟! در این شماره از جیم در شهر به همراه 2 «کمک خبرنگار» نوجوان گشتی در شهر زدیم تا ببینیم میشود به راحتی آب معدنی، ترقه خرید یا خیر؟! دانیال )دان شآموز کلاس سوم دبستان( و دادار )دان شآموز کلاس سوم راهنمایی( کمک خبرنگاران جیم هستند که نقش خریداران سوری ترقه برای چهارشنبه سوری را بازی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.