فقط ترقه مجاز داریم!

Jeem - - الصفحة الأولى -

در ابتدا به سراغ یک مغازه در خیابان احمدآباد میرویم که از چند منبع آگاه شنیدهایم گاهی علاوه بر چیپس و پفک، ترقه هم به دانشآموزان میفروشد. در چند متری مغازه میایستم و دادار برای خرید ترقه به داخل مغازه میرود: دادار: سلام. خسته نباشید. ترقه دارید؟ فروشنده: بله، از چه نوعی میخواهید؟ دادار: من دنبال نارنجک دستی هستم، 7 یا 8تایی میخواهم.

فروشنده: نارنجک دستی نداریم. ما فقط ترقه مجاز داریم.

دادار: حالا کسی را نمیشناسین که به من نارنجک دستی بفروشه؟ راستش تعداد بالا میخواهم؟

فروشنده: من دنبال دردسر نمیگردم. میگویم ندارم برو دیگه. برو سمت پاساژ ... ؛ اونجا بهطور قطع پیدا میکنی!! دانیال: آقا ترقه دارین؟ فروشنده: بله، کهکشانی و موشکی داریم. از کدام میخواین؟

دانیال: هر کدوم صداش بیشتره و خطرناکتره؟

فروشنده: اینها صداش خیلی زیاده ولی خطرناک نیست. دانیال: میشه یکی به من بدین؟ فروشنده: بله، بخر و برو حالشو ببر!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.