نویسنده: مترجم: قیمت:

Jeem - - الصفحة الأولى -

جدیدترین اثری که از او انتشار یافته و امسال در ایران ترجمه شده «خاطرات صددرصد واقعی یک سرخپوست پارهوقت » است. در این رمان نویسنده زندگی واقعی خود را دستمایه قرار داده و با طنزی ویژه به روایت زندگی خود میپردازد. راوی داستان، نوجوان سرخپوست 15ساله ای است که به نظر میرسد از ابتدای تولد تا سنین بالاتر دچار دردسرهای مختلف میشود. او به همراه خانوادهاش در قرارگاهی ویژه سرخپوستان زندگی میکند که گویا جز بدبختی و محرومیت تجربه دیگری نمیتوان در آن داشت. شخصیت توسریخور راوی داستان «جونیور » لحظات طنزآمیز و پرالتهاب خاصی در داستان ایجاد کرده که میتواند خنده و گریه را برای مخاطب خود فراهم سازد. رمان به 32 فصل خیلی کوتاه که هر کدام نامگذاری شده است تقسیم میشود و کاریکاتورهایی متعلق به راوی )یا همان نویسنده( برای لحظات مختلف داستان کشیده شده است. این داستان میتواند برای هر سنی پرکشش و خواندنی باشد. «... اینطور نبوده که پدر و مادرم در ناز و نعمت به دنیا آمده باشند. اینطور نبوده که ثروت و ملک خانوادگی را سر قمار به باد داده باشند. پدر و مادرم توی خانوادههای فقیر و بیچاره ای بزرگ شده بودند که خود آنها هم توی خانوادههای فقیر و بیچاره ای بزرگ شده بودند که خود آنها هم توی خانوادههای فقیر و بیچاره ای بزرگ شده بودند. همینطور بگیر و برو تا برسی به اولین خانواده فقیر و بیچاره ... »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.