در شبکه نمایش خانگی!

Jeem - - الصفحة الأولى - سید مصطفی صابری irjeem. saberi@sm.

اگر شما هم مشتری شبکه نمایش خانگی باشید احتمالاً با چنین بستهبند یهایی در محصولات این رس �انه مواجه شدهاید: تصویر چند جوان با فیگورهایی مشابه آنچه این روزها آتلیهها به عروس و دامادها پیشنهاد میکنند یا تصویر چند بازیگر طنزهای تلویزیونی که همه به اتفاق دهان مبارک را اندازه دهانه غار باز کردند و میخندند و... اینروزها که ش �بکه نمایش خانگی دارد از س �ینما جلو میزند و بدون دردس �رهای خاص ممیزی و اکران، بازگش �ت س �رمایه را تضمین میکند. حتی با خیل آثاری مواجه هس �تیم که ویژه این رسانه تولید میش �ود و بدون اکران در سینما فقط در شبکه نمایش خانگی پخش میشود، به این موارد اضافه کنید فیلمهایی که مدت کمی بعد از اکران سر از فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی درمیآورند و در مرحله بعد فیلمهایی که س �ابق بر این سالها قبل اکران شدهاند و در روزهای کرایهای بودن فیلمها به ش �بکه نمایش خانگی آمدن �د و حالا که ماجرا رنگ فروش نس �خ ههای اثر را به خود گرفته دوباره در ش �کلی جدید عرضه میش �وند. فارغ از اسمهای عجیب و غریب فیلمها که همین طور راحت با آدم حرف میزنند؛ آنچه محصولات ش �بکه نمایش خانگی را با مخاطب وارد چالش بیشتری میکند طراحی بستهبندی فیلم است. در سینما طراحی پوستر و دیگر ابزارهای تبلیغ با نظر عوامل فیلم انجام میشود اما همین که تهیه کننده امتیاز اثر به یکی از عرضهکنندگان محصولات فرهنگی واگذار کرد؛ پخش کننده گرامی هر بلایی که دلش بخواهد سر آن میآورد و نتیجهاش میشود اینکه شما از روی بسته بندی )یا به اصطلاح کاور( فیلم تشخیص نخواهید داد در حال خرید چه نوع اثری هستید. به خصوص اگر اهل مطالعه ستونهایی مثل «شبکیه » هم نباشید و فیلم را بدون تحقیق قبلی از روی تصاویر روی جلدش بخرید. تصاویری که به طور معمول مربوط به آن فیلم نیس �تند یا اگر باشند گویای محتوای آن نیستند؛ طوری که مخاطب با مرور این طراحیها در یک فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی دچار این ظن میشود که داستان همه فیلمهای ایرانی یا عاشقانه و دخترپسری هستند یا طنز یا ترکیبی از هردو! هفته قبل در ستون شبکیه ضمن معرفی فیلم «جعبه موسیقی » فرزاد موتمن گفتیم ک �ه تصاویر روی کاور فیلم اصلاً گویای محتوای خاص آن نیس �ت، وقتی ش �ما چهره خندان رامبد جوان را میبینید که کلهاش با هنرپیشههایی چون نیکی کریمی و نگار جواهریان محاصره شده از کجا باید حدس بزنید که به جای فیلمی طنز با اثری فانتزی و تا حدود فلسفی مواجهید؟ توزیع این فیلم در ش �بکه نمایش خانگی و نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروزی که فرصت مناسبی برای تماشای فیلم است بهانهای شد برای آنکه مروری بر دیگر آثار مشابه شبکه نمایش خانگی داشته باشیم که ظاهری گول زننده دارند؛ تا شما با اطلاعات بیشتری بتوانید فیلمهایی که با ذائقهتان جورتر است را تهیه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.