بریم آتلیه عکس بندازیم!

Jeem - - الصفحة الأولى -

در حالیکه تصور عمومی این اس �ت که خواننده ش �دن سرنوشت محتوم نیمی از جوانان ایرانی است، حالا باید تهیهکننده و کارگ �ردان ب �ودن را هم ب �ه آن اضافه کنیم، «س �ه خط موازی» اثری اس �ت به تهیهکنندگی و کارگردانی محسن افشانی بازیگ �ر ج �وان س �ینما و تلویزی �ون که مخصوص ش �بکه نمایش خانگی تولید ش �ده است. در این فیلم که اثر آبرومندی هم هست نیماشاهرخ شاهی نقش جوان پایین ش �هری را بازی میکند. محس �ن افش �انی هم در فیلم برادر شاهرخ شاهی اس �ت که معلولیت جسمی و ذهنی دارد. جالب این جاست که تصاویر بازیگران روی بسته بندی این اثر نه تنها ربطی به فیلم و گریمشان که عموماً پایین شهری است ندارد بلکه محسن افشانی که در فیلم معلول و فقیر است در کاور فیلم با کت و شلوار گرانقیمت پلوخوری ایستاده است و دیگر بازیگران هم مثل او ژستهایی آتلیهای گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.