کارناوال سوءاستفاده

Jeem - - الصفحة الأولى -

به �رام رادان در کارن �اوال م �رگ حض �وری کوتاه دارد، شاکردوس �ت هم نق �ش فرعی را ایفا میکند و فیلم مضمون �ی جنایی دارد؛ ام �ا در کاور فیلم چهره ای �ن دو را میبینیم و این عبارت درش �ت: روایتی از عش �ق و نفرت!! اس �م بازیگر اصل �ی فیلم که پیشکسوتتر هم هست یعنی فرامرز قریبیان خیلی کوچ �ک زیر نام رادان و شاکردوس �ت قید ش �ده! خب چه میش �ود کرد، ح �رف از بازگش �ت سرمایه است دیگر!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.